1 Haziran 2019 Tarihli ve 30791 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

7174   Kapadokya Alanı Hakkında Kanun

7175   Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

––  Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 38)

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1132)

––  Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 17. ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası 1. Kısım Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1133)

 

ATAMA KARARI

––  Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

––  Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 1134)

––  Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ve Merkezi Yönetmeliği

––  Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

ANA STATÜ

––  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

GENELGE

––  15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri ile İlgili 2019/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

 

TEBLİĞLER

––  Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)

––  Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/28)

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/05/2019 Tarihli ve 8631-3, 8634, 8636, 8637, 8638, 8639, 8640, 8646 ve 8647-2 Sayılı Kararları

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 9/5/2019 Tarihli ve 2016/9364 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 9/5/2019 Tarihli ve 2018/33190 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri