1 Haziran 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30791

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/12/2017 tarihli ve 30271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman olarak atanan öğretim üyesi, danışmanı olduğu öğrencinin tez önerisini en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne gönderir. Danışman ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman öğretim üyesinin yabancı dilde ders verme yeterliliği bulunması durumunda Türkiye Cumhuriyeti burslusu öğrencileri hariç yüksek lisans tezi yabancı dilde hazırlanabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Doktora programına öğrenci kabulünde YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir. Ancak tamamen yabancı dilde öğretim yapan programlara başvuran adayların programın yürütüleceği dil için YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 70 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eş değer bir puan almış olmaları gerekir.

(8) Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan programlara başvuran adayların programın yürütüleceği dil için YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 80 puan ya da ÖSYM eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/12/2017

30217