31 Mayıs 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30790

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

ç) Uluslararası öğrenci: İstanbul Üniversitesinde ve Türkiye’de okuyan yabancı uyruklu öğrenciyi,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Uluslararası öğrencilerin idari işlemlerinin koordinasyonuna yardımcı olmak.

b) Uluslararası öğrencilerin Üniversiteye, İstanbul’a ve Türkiye’ye uyumunun kolaylaşmasına katkıda bulunmak.

c) Uluslararası öğrencilerin akademik gelişimlerine destek sağlamak.

ç) Uluslararası öğrencilerin, mezuniyet sonrası Üniversite ve Türkiye ile olan ilişkilerinin devamına katkı sağlamak.

d) Nitelikli yeni uluslararası öğrencilerin Üniversiteyi tercih etmesini teşvik edici olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Uluslararası öğrencilerin Üniversiteye kayıt ve sonrası ihtiyaç duydukları öğrenci işlerine yönelik tüm konularda Üniversitedeki ilgili birimlere yönlendirme, ilgili birimler ile koordinasyon ve işbirliği faaliyetleri içinde olmak.

b) Uluslararası öğrencilere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri faaliyetler yürütmek.

c) Uluslararası öğrencilerin Türkçe dilini okuma, yazma ve konuşma olarak daha iyi kullanmalarını sağlamaya dönük faaliyetler yapmak.

ç) Uluslararası öğrencilerin tez yazım ve sunum süreçlerine yönelik faaliyetler yapmak.

d) Araştırmalar, projeler, raporlar gibi akademik ürünler üretmek, üretilenlere katkıda bulunmak veya ürettirmek.

e) Uluslararası öğrencileri araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak.

f) İlgili ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlar ve Üniversitenin diğer birimleri ve araştırma ve uygulama merkezi ile işbirliğinde araştırma ve eğitim programları gerçekleştirmek, amaçlar doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel, seminer, toplantı, eğitim ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve yürütmek.

g) Kamu, özel ve sivil kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek.

ğ) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kamu, özel, sivil kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel, dijital yayınlar hazırlamak; yaptırılacak akademik ve diğer ürünleri kitap, dergi, broşür, web sayfası ve benzeri yayım araçları vasıtasıyla yayımlamak.

ı) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerini yerine getirmek veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak.

i) Mezun uluslararası öğrencilerin Üniversite ve Türkiye ile ilişkilerinin sürekliliğini sağlamaya yönelik faaliyetler yürütmek.

j) Nitelikli yeni uluslararası öğrencilerin Üniversiteye kazandırılmasına yönelik faaliyetler yapmak.

k) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Yönetim Kuruluna üye ve müdür yardımcısı görevlendirilmesi için Rektöre öneride bulunmak.

ç) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

d) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim, yayın, sosyal-kültürel faaliyetleri ve benzeri diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

f) Merkezin çalışma birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

g) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Rektörlüğe teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak.

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, personelin görev ve sorumluluklarının etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata göre yürütülüp yürütülmediğini denetlemek.

h) Merkezde yapılan bütün işlemlerin, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılmasını denetlemek.

ı) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak; Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programını ve de bütçe taslağını Rektörlüğe iletmek, onaylanan çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve izlemek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür tarafından önerilen Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye ile Müdür dahil olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine yılda en az dört kez toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) 5 inci maddede tanımlanan amaçlar çerçevesinde 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe taslağını görüşmek ve Rektörlüğün onayına sunmak.

ç) Müdürün önerisi ile çalışma birimleri oluşturarak çalışma ve araştırma programlarını yapmak.

d) Merkezde verilen hizmetin ve araştırma çalışmalarının etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararları almak.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanun uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 11 – (1) Merkez tarafından desteklenen veya bünyesinde yapılan araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.