27 Mayıs 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30786

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/11/2018 tarihli ve 30598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Teorik Puan: Ders kurulu sonunda yapılan teorik (yazılı) sınavın puanı hesaplanırken baraj sistemi uygulanır. Dönem I, II ve III için baraj uygulaması ders ve ders grupları şeklinde yapılır. Buna göre, kurulu oluşturan her bir ders ve ders gruplarından %50’lik başarı sağlanmış ise, derslerden alınan puanlar toplanarak teorik sınav puanı olarak belirlenir. Fakat ders kurulunu oluşturan derslerin bir veya birkaçından %50’lik başarı sağlanamamış ise o ders veya derslere ait teorik tam puanın %50’si ile alınan puan arasındaki fark, eksi puan olarak değerlendirilir. Bulunan eksi puanlar, o ders veya derslerden alınan teorik puanlardan düşülerek o ders veya derslere ait teorik puan hesaplanır. Ders kurulunu oluşturan derslere ait teorik puanlar toplanarak kurul sonu teorik puanı bulunur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/11/2018

30598