27 Mayıs 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30786

YÖNETMELİK

Ordu Üniversitesinden:

ORDU ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ordu Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ordu Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Birim: Fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksekokullarını, enstitüleri, uygulama ve araştırma merkezlerini ve Rektörlüğe bağlı akademik bölümleri,

b) Ar-Ge: Araştırma geliştirmeyi,

c) Merkez birimleri: Farkındalık, tanıtım ve eğitim birimi,  destek programlarından yararlandırma birimi, Üniversite sanayi iş birliği birimi, fikri, sınai mülkiyet hakları ve lisanslama birimi, şirketleşme ve girişimcilik birimi ve Üniversite-şehir-bölge etkileşimi birimini,

ç) Merkez (ODÜ-TTO): Ordu Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d)  Müdür: Merkezin Müdürünü,

e)  Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,

f) Ulusal projeler: Ulusal kuruluşlar tarafından desteklenen iç kaynaklı projeleri,

g) Uluslararası projeler: Dış kaynaklı projeleri,

ğ) Üniversite: Ordu Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitede üretilen bilginin sanayiye aktarılması ve ticarileştirilmesini sağlamak, Üniversite ve iş dünyası arasındaki iş birliği ve etkileşimi artırmak, proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak ve özellikle bölgesel düzeyde Ar-Ge ve inovasyona dayalı bir ekosistemin oluşmasına yönelik çalışmalar yürütmek, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından araştırmacıları, öğrencileri ve sanayi kuruluşlarını yararlandırmaya yönelik hizmetler sağlamak, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yaygınlaştırılması, yönetilmesi ve ticarileştirilmesini sağlamak, öğrenci ve akademisyenlerin girişimcilik faaliyetlerini desteklemek, teşvik etmek, Merkez faaliyetlerini şehir ve bölgedeki aktörlerle paylaşıp yaygınlaştırarak ulusal kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde teknoloji transferi konusunda farkındalık oluşturmak, bu alanda tanıtımlar yapmak.

b) Merkezin faaliyet alanlarında eğitimler vermek ya da organize etmek.

c) Üniversitedeki araştırmacılar ve ulaşılabilir sanayi kuruluşları hakkında envanter çalışması yaparak eşleştirmeler için veri tabanı oluşturmak, bu verilere dayanarak sanayici-akademisyen eşleştirmelerini yapmak, fon kaynakları doğrultusunda üniversite-sanayi iş birliğinde projeler organize etmek, akademisyen-sanayi ortaklığında Ar-Ge projeleri yürütülmesine destek olmak, teşvik etmek, eşleştirmek, ortak Ar-Ge sözleşmelerinin yapılmasına aracılık etmek, bu sözleşmelerin yürütülmesini gözetmek ve olası sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin kurulmasına destek olmak ve devamında bu merkezler için proje yapmak üzere akademisyen eşleştirmelerini sağlamak.

ç) Paydaşlarına ulusal ve uluslararası fonları duyurmak, bunlar hakkında bilgi vermek,  fon kaynaklarına erişim, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, bütçeleme, başvuru ve yürütülmesi hakkında destek olmak.

d) Araştırmacılar tarafından ortaya konan fikri, sınai mülkiyet hakları konusunda farkındalık oluşturmak, tescil başvurusu konusunda teşvik etmek, ön araştırmalarını yapmak/yaptırmak, tescil sürecinde destek olmak, tescillenenlerin ticarileşme süreçlerine katkıda bulunmak.

e) Merkezin temel amaçları doğrultusunda Üniversite adına ortaklık, hizmet ve danışmanlık sözleşmeleri yapmak ve yapılmasına aracılık etmek.

f) Kurumda ve bölgede girişimcilik ve şirketleşme ekosisteminin yerleşmesine, gelişmesine katkıda bulunmak, öğrenci ve akademisyenlerin şirketleşme süreçlerine destek olmak, teknokentler ile iletişim halinde bu süreçleri koordine etmek.

g) Üniversitenin enstitülerinde yürütülen lisansüstü araştırmaların sanayiye kazandırılması, sanayi odaklı tezlerin yapılmasını teşvik etmek.

ğ) Faaliyet alanlarında ulusal/uluslararası fuarlar, sempozyumlar, kongreler ve çalıştaylar düzenlemek.

h) Fikir aşamasından, proje, prototip ve ürün aşamasına kadar geçen süreçte Ar-Ge, inovasyon, teknoloji transferi, patentleme/lisanslama ve ticarileşme konularında destek olmak.

ı) Ön kuluçka hizmetleri vererek girişimcileri kuluçka ve şirket aşaması öncesinde hazırlamak ve yönlendirmek.

i) Öğretim elemanlarına, öğrencilere ve talep eden dış paydaşlara yönelik ulusal ve uluslararası proje hazırlama eğitimleri düzenlemek.

j) Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları, aylık bültenleri yayınlamak.

k) Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ile işbirliği içinde çalışarak bu birimin çalışmalarına destek olmak.

l) Merkezin amacı doğrultusunda Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

(2) Merkez, yukarıda belirtilenler dışındaki faaliyetleri, amaçları doğrultusunda olmak kaydıyla, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile yapabilir.

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından önereceği iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarından biri Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığında yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, Merkezi temsil etmek, gözetim ve denetimini yapmak ve gerektiğinde düzeltici uygulamalar yapmak.

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet planı ve programını hazırlayarak Yönetim Kurulu onayına sunmak ve uygulanmasını sağlamak.

d) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü ile Rektöre sunmak.

e) Merkez bünyesindeki birimlerin koordinasyonunu sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Ar-Ge’den sorumlu Rektör Yardımcısı, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü, Merkez Araştırma Laboratuarı Müdürü, Kariyer Merkezi Koordinatörü ve Ordu Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ile Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek iki üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Başkanı, Ar-Ge’den sorumlu Rektör Yardımcısıdır. Kurul, Başkanın veya Müdürün daveti üzerine ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını hazırlamak.

c) Merkezin eğitim, iş birliği, araştırma, geliştirme, inceleme, yayın, etkinlik, danışmanlık ve proje başvuru taleplerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.

e) Üniversitenin araştırma, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve ticarileştirme politikalarının oluşturulması ve uygulanması konularında üst yönetime destek sağlamak.

f) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

ğ) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerle ilgili esasları belirlemek.

h) Müdürün, Merkezle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

ı) Danışma niteliğinde kent paydaşları (Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Belediyesi, Mimar ve Mühendis Odaları, Kalkınma Ajansı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Bilim ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgeleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve benzeri kurumlar ve Üniversite dışı akademik danışmanlar) ile toplantılar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Ayrıca, proje usulü çalışan personel de istihdam edilebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında veya Rektörlükçe alınan her türlü alet, donanım, demirbaş ve sarf malzemeleri Merkezin malı olup hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.