27 Mayıs 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30786

YÖNETMELİK

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ

EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (Hastane): Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Senato: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,

f) Tıp Fakültesi: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesini,

g) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapma imkanı sağlamak, her düzeyde yetkili tıp ve sağlık personeli yetiştirmek amacıyla Tıp Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, eğitim, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli düzeyde yürütülmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlıklı yaşam ve sağlık hizmeti konusunda uygulama, araştırma ve incelemelerde bulunmak.

b) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak.

c) Merkezin amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

ç) Toplumun sağlıklı yaşam konusundaki bilgi ve davranış eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

d) Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

e) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında bütünleşme görevini üstlenmek.

f) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda; projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

g) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ğ) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkez ve Merkeze bağlı ünitelerde tam gün statüsünde çalışan profesör, yoksa doçent, yoksa doktor öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez ve Merkeze bağlı ünite, birim ve çalışma gruplarının en iyi şekilde çalışması için gerekli tedbirleri almak.

b) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

c) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda oluşturulan çalışma grup ve birimlerinin programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek.

e) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Merkezin yönetim, denetim ve gözetim görevini yürütmek.

g) Rektör tarafından görevlendirildiği takdirde harcama yetkilisi görevini yerine getirmek.

ğ) Sağlık alanlarındaki hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak.

h) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçlarını, bütçe ile ilgili önerilerini ve görüşülecek diğer konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan cerrahi, dahili ve temel tıp bilimleri bölüm başkanları ile cerrahi, dahili ve temel tıp bilimlerindeki öğretim üyelerinin kendi aralarından seçeceği birer öğretim üyesi olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu; başkanın daveti üzerine ayda en az bir kez olağan veya en az iki üyenin gündemi belirten yazılı başvurusu üzerine olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimiyle ilgili kararları almak.

b) Merkez bünyesinde kurulan birimlerin, idari ünitelerin rasyonel çalışması için çalışma plan ve programlarını hazırlamak, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak.

c) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak.

ç) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

d) Personel ihtiyacını belirlemek.

e) Merkezle ilgili olarak hazırlanan projeler hakkında kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, Üniversite Genel Sekreteri, genel sekreter yardımcısı, daire başkanları, Hukuk Müşaviri, Hastaneler Başmüdürü ile Döner Sermaye İşletme Müdüründen oluşur.

(2) Danışma Kurulu, ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Alınan kararlar Yönetim Kuruluna sunulur. Kurulun sekretarya hizmetleri Merkezin Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Müdür tarafından gündeme getirilen Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda kararlar almak ve alınan kararları Yönetim Kuruluna sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri

MADDE 14 – (1) Merkez üniteleri; o dalda uzmanlık eğitimini tamamlamış, ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen nitelikleri taşıyan bir uzman tabip öğretim üyesinin bilimsel ve akademik sorumluluğunda, Tıp Fakültesi anabilim dalına bağlı olarak çalışır. Tıp Fakültesi anabilim dalı başkanı aynı zamanda ilgili servis, poliklinik veya laboratuvarın sorumlusudur ancak, gerekli olduğunda başka bir uzman tabip öğretim üyesi de görevlendirilebilir. Tıp Fakültesi anabilim dalı başkanı servis, poliklinik veya laboratuvar birimlerinin işleyişinde aynı zamanda Müdüre karşı sorumludur.

(2) Merkez ünite ve birimlerinin; görevlerine, çalışma şekline ve personeline ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.