27 Mayıs 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30786

YÖNETMELİK

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE

REHABİLİTASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Enstitü: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen Jeotermal Enstitüsünü,

b) Merkez (BANÜ-FTR): Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,

e) Sağlık Bilimleri Fakültesi: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini,

f) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu,

g) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ilgili alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak, ihtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir sağlık hizmeti sunmak ve Enstitü, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyen konularda araştırmalar yapmak.

b) Enstitü, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim ve uygulama yapmalarına katkıda bulunmak.

c) Sağlık Bakanlığından gerekli izinler alındıktan sonra, Üniversite öğrencisi, personeli, personel yakınları ve bölge halkına ayakta veya yatarak teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür Yardımcıları.

c) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili anabilim dallarında görevli, Üniversitede çalışan aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının idari açıdan düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü alarak hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Üniversitede aylıklı ve devamlı statüde çalışan öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, Müdürün teklifiyle, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıl olup, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında, Merkez işlerini yürütmek.

b) Merkezin kısa, orta, uzun vadeli amaçlarının; stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında, proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde, birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı/yardımcıları ve Üniversitede Merkezin çalışma alanında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi üzerine Rektör onayı ile görevlendirilen öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ile beraber altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, yeni üyeler aynı usulle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında düzenli olarak en az iki ayda bir veya Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Kararlar Rektörün onayından sonra uygulamaya konulur.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personeli belirleyerek görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Merkez Müdürüne devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 13 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde; 14/1/2017 tarihli ve 29948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.