26 Mayıs 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30785

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ARGE: Araştırma-geliştirme çalışmalarını,

b) Birimler: Merkezde oluşturulan birimleri,

c) Çalışma grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını,

ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

d) Merkez: Selçuk Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

g) Sektör: Türk havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili tüm sektörleri,

ğ) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ı) Yüksekokul: Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası havacılık hizmetlerinin düzenli ve emniyetli işleyişine, sağlıklı gelişimine yönelik, ekonomik, teknolojik, bilimsel, tıbbi, hukuki, sosyal ve diğer ilgili her konuda uygulamalar, araştırmalar, projeler yapmak ve eğitim çalışmaları yürütmek.

b) Kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde üretim, bakım, araştırma, danışmanlık, tanıtım, satış ve pazarlama birimleri kurmak ve bu alanlarda faaliyetlerde bulunmak.

c) Ulusal ve uluslararası kuruşlarca akredite edilen standardizasyon, kalite kontrol, keşif ve denetleme birimleri oluşturmak ve bu alanlarda faaliyetlerde bulunmak.

ç) Öğrenci ve öğretim elemanlarının staj, uygulama ve araştırma çalışmalarına altyapı oluşturmak.

d) Ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin, standartların ve benzeri belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkı vermek.

e) Ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde sektörün insan kaynaklarına yönelik eğitim organizasyonları kurmak, sertifikalı kurs programları düzenlemek ve sertifika vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyette bulunur:

a) Kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde hava araçları, uydu ve benzeri sistemler ile bunların donanımlarını ve ilgili cihazlarını üretmek, bakımlarını yapmak, araştırmalarını yürütmek, danışmanlık hizmetlerini organize etmek, tanıtım, satış ve pazarlama birimlerini kurmak, işletmek ve geliştirmek.

b) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarca akredite edilen standardizasyon, kalite kontrol, keşif ve denetleme birimlerini kurmak ve işletmek.

c) Öğrenci ve öğretim elemanlarının staj, uygulama ve araştırma çalışmaları için bina, üretim atölyeleri, araştırma laboratuvarları ve her türlü altyapıyı kurmak, işletmek ve geliştirmek.

ç) Ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak üzere test laboratuvarı kurmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemleri, standartları ve benzeri belgeleri hazırlamak ve bunların değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkı vermek.

d) Yüksekokulun faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası mevzuatlar çerçevesinde sektörün insan kaynaklarını geliştirmek için; uçuş eğitimi, hava araçları bakım eğitimi organizasyonları kurmak, işletmek, sertifikalı kurs programları düzenlemek ve ilgili mevzuata uygun sertifika vermek.

e) Modern teknolojilerin uygulanmasına öncelik vererek yeni gelişmeleri izlemek; bilimsel, ekonomik ve endüstriyel araştırma, inceleme, geliştirme projeleri hazırlamak ve tatbiki uygulamalar ile üretim ve kalite kontrol çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

f) Sektördeki kuruluşların sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incelemelerle birlikte Üniversitenin ve Üniversiteye bağlı Yüksekokulun mevcut olanaklarından yararlanarak laboratuvar kurmak, pilot yetiştirmek ve endüstriyel ölçekte deneyler yapmak; kalitatif ve kantitatif veriler toplayıp değerlendirmek; araştırma, uygulama ve eğitim birimleri kurmak, laboratuvarlar işletmek ve bu ünitelerde yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdam etmek.

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Merkezin geliştirdiği teknik bilgi, buluş ve uygulamaları aynı amaç doğrultusunda çalışan uluslararası kuruluşlarla paylaşmak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü ulusal ve uluslararası, kamu ve özel teşebbüsün ihtiyaç duydukları alanlarda karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak; çalışma sonuçları hakkında bilimsel görüş bildirmek, rapor vermek, proje ve benzeri bilimsel ve teknik araştırmalar, yayınlar ve eserler hazırlamak; danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri işlevleri yapmak; bu hususlarla ilgili belge ve sertifikalar düzenlemek ve vermek.

h) Ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak; bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin, standartların ve benzeri belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak.

ı) Merkezin çalışmalarında etkinliği arttırmak için gerektiğinde ulusal veya uluslararası kuruluşlarla bilimsel ve teknolojik işbirliği yaparak hizmet içi eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri toplantılar düzenlemek ve başka kuruluşlarca düzenlenen bu etkinliklere katılmak.

i) Çağdaş teknolojik imkânlardan yararlanarak ilgili konularda ulusal ve uluslararası işbirliği çerçevesinde yazışmalarda bulunmak, eserler yayımlamak, Türkiye ve yabancı ülkelerde yayımlanmakta olan rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, tebliğ ve benzeri her türlü belge ve eserleri toplayarak arşiv, kitaplık ve bilgi merkezi oluşturmak.

j) Merkezin her türlü bilimsel ve teknik verileri, buluşları, yenilikleri, üretim, araştırma ve benzeri faaliyetleri ve önerilerini bilimsel rapor, proje, bülten, kitap, dergi, broşür, tebliğ, makale, film, resim, fotoğraf, slayt ve benzeri eserler şeklinde yayınlamak ve bu faaliyetleri içeren slayt, resim, video ve diğer arşivleri oluşturmak.

k) Mevcut altyapı ve personel imkânları ile Üniversitenin diğer birimlerinin ihtiyacı olan üretim, bakım, tanıtım, araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak iki yıl süre için görevlendirilir.

(3) Müdürün geçici olarak ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görev süreleri sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1)  Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetimden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak, Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkezin ve Merkeze bağlı birimler ile Merkez personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, Merkez bünyesindeki çalışma grupları ve Merkez birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek.

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil toplam yedi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki diğer üyeler, Merkezin çalışma alanları ile ilgili Üniversitede kadrolu ve tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri arasından, Müdürün önerisi ile belirlenen görevlendirilecek üye sayısının iki katı aday arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki defa ve en az dört üye ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğuyla alınır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili stratejik, idari ve mali konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, eğitim, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversite Senatosunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen/davet edilen, Merkezin faaliyet alanlarına çalışmalarıyla katkıda bulunabilecek, Üniversiteden ve istekleri halinde diğer kurum ve kuruluşlardan olmak üzere en az dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısı başkanlığında toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin birimleri

MADDE 13 – (1) Merkez çalışmalarını daha etkin ve verimli yürütmek üzere, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birimler oluşturulabilir. Burada ihtiyaç durumuna göre yüksekokul bünyesinde görev yapan akademik ve idari personelden de görevlendirme yapılabilir. Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışma esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

 (2) Birimlerin görevleri; Merkezin çalışma alanlarına uygun programları, talep edilen faaliyetleri değerlendirmek, önerilerde bulunmak, gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmak, çalışma alanlarına uygun ihtiyaçları tespit etmek, stratejiler belirlemek ve koordinasyonu sağlamaktır.

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyetlerinin verimliliğini artırmak amacı ile sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grubu başkanları ve üyeleri, Müdür tarafından önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca belirlenir ve görevlendirilir. Sürekli çalışma grubu üyeleri üç yıl, diğer üyeler verilen görevlerin gerektirdiği süreler için görevlendirilir. Çalışma gruplarının faaliyetleri Müdür tarafından izlenir ve denetlenir. Süresi dolan çalışma grubu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.