26 Mayıs 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30785

YÖNETMELİK

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT EĞİTİM-ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/7/2002 tarihli ve 24803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Eğitim-Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.