26 Mayıs 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30785

YÖNETMELİK

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU ANADOLU

PROJESİ (GAP) ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/8/1991 tarihli ve 20966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.