26 Mayıs 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30785

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ OBEZİTE VE OBEZİTE CERRAHİSİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DOCMER) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Obezite ve Obezite Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Obezite ve Obezite Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Düzce Üniversitesi Obezite ve Obezite Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Düzce Üniversitesi Obezite ve Obezite Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezini (DOCMER),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Obezite hastalığı ile ilgili toplumun farkındalığını sağlayarak bilinç düzeyini arttırmak, hastalığın önlenmesi, sağaltımı ve yönetimi için eğitim, bilimsel araştırmalar, uygulamalar ve projeler yapmak, kongre, sempozyum, panel ve kurslar düzenlemek, mevcut çağdaş tedavi yöntemlerini uygulamak, geliştirmek, yaygınlaştırmak, danışmalık hizmeti ve eğitim vermek, konu ile ilgili Üniversitenin diğer birimleri, kamu kurum ve kuruluşları, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlıklı ve obezite riski taşıyan bireyleri Obezitenin önlenmesi konusunda eğitmek ve toplumun bu konuda farkındalığını arttırmak.

b) Obezite ve Obezite cerrahisi ile ilgili bireysel danışmanlık hizmeti sunmak.

c) Obezite ve Obezite cerrahisi ile ilgili bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, yeni çalışmaların yapılmasına teşvik etmek ve katkıda bulunmak.

ç) Obeziteye yönelik beslenme, egzersiz, ağırlık yönetimi yanında tamamlayıcı tedavi yöntemleri ile güncel tedavi yöntemlerini imkânlar doğrultusunda uygulamak.

d) Üniversitede sağlık ile ilgili alanlarda öğrenim gören öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla her türlü bilimsel işbirliği, araştırma ve hizmet yürütebilecek bir platform oluşturmak, Üniversitede bu konuda çalışan tüm birimleri kapsayan disiplinler arası koordinasyon ve ortak çalışmalar gerçekleştirmek.

f) Merkez bünyesindeki Obezite ve Obezite cerrahisi alanında hizmet veren birimlere ve sağlık meslek mensuplarına sürekli eğitim sağlamak, kurs, panel, seminer, sertifika programları düzenlemek.

g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili elektronik ve basılı dergi, kitap, rapor, bülten ve benzeri yayınları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili anabilim dallarında çalışan Üniversitenin öğretim elemanları arasından, üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin sağlıkla ilgili alanlarında çalışan öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl süre ile görevlendirir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer. Görevi kendiliğinden sona eren ve görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir.

(4) Müdür yardımcısı, Müdürün vereceği görevleri yaparlar. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı; müdür yardımcısının olmadığı durumda Yönetim Kurulundan Müdürün uygun gördüğü üye vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.

g) Merkezin, amaçları doğrultusunda yapacağı tüm etkinliklerin organizasyonunu sağlamak.

ğ) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini yönlendirmek ve bunlarla ilgili kararlar almak.

b) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

c) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonlarını oluşturmak.

ç) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve değerlendirmek.

e) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; en az bir üyesi Üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesinden olmak üzere, Merkezin faaliyet alanlarını kapsayan konularda çalışan veya çalışmak isteyen Üniversite öğretim elemanları ile kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca önerilen kişiler arasından üç yıl süreliğine Rektör tarafından görevlendirilen en az üç en fazla altı üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınarak Yönetim Kuruluna bildirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli projeler önermek ve bu projelerin gerçekleştirilmesine yönelik fikirler oluşturmak.

c) İlgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak.

ç) Faaliyet alanı ile ilgili alt komisyonlar oluşturmak ve bu komisyonlarda görev alacak üyeleri önermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Fiziki alt yapı

MADDE 15 – (1) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin fiziki alanları ve olanaklarından faydalanılır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun hükümleri ile Senato kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.