26 Mayıs 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30785

YÖNETMELİK

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite mezunları ile mensuplarının ve toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında ihtiyaç duyulan tüm alanlarda eğitim-öğretim programı, kurs ve seminerler vermek.

b) Araştırma geliştirme faaliyetleri düzenlemek ve bu şekilde bölgede sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak alanlarda proje hazırlamak, rehberlik, danışmanlık gibi nitelikli eğitimler düzenlemek.

c) Üniversite adına sertifika vermek, kongre, konferans ve çalıştaylar düzenlemek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

ç) Üniversitenin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda kişilere yeni beceriler kazandırarak verimliliği arttıracak eğitimler düzenlemek ve bunları yürütmek.

b) Kamu kurumları veya özel sektör kuruluşlarına mensup çalışanların meslek içi eğitimlerini hedefleyen eğitimler hazırlamak ve yürütmek.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, projeler, paneller, sertifika programları düzenleyerek üst seviyede bilgi ve becerilere sahip ve dünyanın her yerinde istihdam imkânı bulabilecek vasıfta kişiler yetiştirmek.

ç) Üniversitenin eğitim çerçevesine uygun danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri nitelikte faaliyetlerde bulunmak.

d) Üniversitenin kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirecek eğitimler ve sertifika programları düzenlemek.

e) Gereksinim duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğlendirici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, yurttaşlık sorumluluklarını arttıracak katılımcı bir toplum yapısını oluşturucu programlar geliştirmek.

f) Üniversitenin uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak, araç, gereç ve sunu olanaklarını sağlamak, öğretim materyali hazırlamak ve sınav hizmetlerine destek sağlamak.

g) Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve yenileme ortamı sağlamak.

ğ) Gönüllülük esasına uygun çalışma alanlarında görev alabilecek bireyleri yetiştirerek bu alandaki çalışmaları teşvik etmek.

h) Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları topluma kazandıracak etkinlikler düzenlemek.

ı) Merkezin amaçları ile ilgili Rektörlükçe önerilen veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcısının görev süresi üç yıldır. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekalet eder. Müdürün görev süresi bittiğinde veya görevinden ayrıldığında, yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini ve denetimini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yapmak.

d) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli personel görevlendirmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

e) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programlarını uygulamak.

f) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma alanıyla ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün veya en az üç üyenin daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

(4) Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması ve bu programlarda görevlendirilecek öğretim elemanlarının belirlenmesi konularında kararlar almak.

b) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını tespit etmek.

c) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

d) Eğitim programları sonunda verilecek gerekli belgelerin hazırlanması ve katılımcılara verilmesi ile ilgili ilkeleri ve şartları belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.