24 Mayıs 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30783

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

2017/10926 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİ

HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 25/5/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.