24 Mayıs 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30783

ANA STATÜ

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Ana Statüsünün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Herkes için spor düşüncesini yaygınlaştıracak spor faaliyetleri yapmak, sportif etkinlikleri icra etmek ve geliştirecek eğitim faaliyetlerinde bulunmak; sempozyum, konferans, bölgesel ve uluslararası seminerler, kongreler düzenlemek, uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak, her türlü sağlık ve spor amaçlı regreaktif turnuvalar düzenlemek.”

“v) Herkes için spor anlayışı içinde, herkes için spor fikrinin gelişmesi, yaygınlaşması ve ilerlemesini sağlamak amacı ile tüm kamu kurum ve kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler yapmak, sportif faaliyetlere maddi katkı sağlamak ve diğer federasyonların sportif faaliyetlerine yardım etmek.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Büyükşehir belediye başkanları veya görevlendirecekleri genel sekreter - genel sekreter yardımcıları, il belediye başkanlarından veya görevlendirecekleri başkan yardımcılarından on beş üye,

3) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanları ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürlerinden yirmi üye,”

MADDE 3 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı yürütür.

 

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2014

29136 (Mükerrer)