24 Mayıs 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30783

ANA STATÜ

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsünün 2 nci maddesinde yer alan “eğitmen,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan “ritmik cimnastik,” ibaresinden sonra gelmek üzere “parkur,” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “barpiyo,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Temsil hakkı kazanmış kulüplerden, o dönemde gençler ve büyükler kategorilerinde Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında yarışmış milli sporcusu olanlara her disiplin ve kategori için ilave birer üye,”

MADDE 4 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı yürütür.

 

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2014

29136 (Mükerrer)

Ana Statüde Değişiklik Yapan Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/1/2018

30316