24 Mayıs 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30783

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA ALINAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNİN UYGULANMASINA

DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT: 2017/4)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/12/2017 tarihli ve 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.