23 Mayıs 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30782

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/5/2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin adı “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 490 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ğ)  bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) ve (ı) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

b) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,”

“ğ) Bakan Yardımcısı: Döner Sermaye İşletmesinden sorumlu Bakan Yardımcısını,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ibareleri “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “taşınır ve taşınmaz mal kiralama,” ibaresi “kiralama yapmak,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarın Başkanlığında;” ibaresi “Bakan Yardımcısı Başkanlığında;” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “ilgili Müsteşar Yardımcısı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakan Yardımcısının bulunmadığı toplantıya, Bakan Yardımcısı tarafından görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile düzenlenen hususlarda” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 490 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası ile düzenlenen hususlarda” olarak değiştirilmiştir.

“(1) İşletme bütçesinin Harcama Yetkilisi Bakan Yardımcısıdır. Bakan Yardımcısı harcama yetkisinin bir kısmını veya tamamını; yazılı olmak ve sınırlarının açıkça belirtilmesi kaydıyla merkezde Merkezi Yönetim Bütçesi ile ödenek tahsis edilen birim amirlerine; taşrada ise bölge müdürlerine, liman başkanlarına ve denizdibi tarama başmühendisliklerine devredebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “% 6,5” ibaresi “%10 ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan  “655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” olarak değiştirilmiş, (m) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (o) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“m) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 489/A maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yapılacak harcamalar ve hizmet alımları.

n) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 489/A maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca yapılacak huzur hakkı ile yol giderleri ve harcırah ödemeleri.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/5/2016

29718