23 Mayıs 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30782

YÖNETMELİK

İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarından:

MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İçişleri Bakanlığını” ibaresi “Belediyeler ve bunların bağlı idareleri ile belediyelerin kurduğu birlikler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlikler için İçişleri Bakanlığını” olarak, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “İçişleri Bakanı” ibaresi “Belediyeler ve bunların bağlı idareleri ile belediyelerin kurduğu birlikler için Çevre ve Şehircilik Bakanı, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlikler için İçişleri Bakanı, belediyeler ve il özel idarelerinin müştereken kurdukları birlikler için İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanının ayrı ayrı” olarak ve aynı bentte yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak, 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi “c) İlgili mevzuatında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayını gerektiren borçlanmalarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı; İçişleri Bakanlığının onayını gerektiren borçlanmalarda ise İçişleri Bakanlığı onayı” olarak ve (ç) bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” olarak, 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” olarak ve 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanı” ibaresi “İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/8/2007

26614

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/10/2011

28077