23 Mayıs 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30782

YÖNETMELİK

İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarından:

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE İÇİ İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/3/2011 tarihli ve 27868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrası “(1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 100 üncü maddeleri ile 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 53 ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 71 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.” olarak, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “İçişleri Bakanlığını” ibaresi “İl özel idareleri için İçişleri Bakanlığını, belediyeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığını” olarak ve (ç) bendinde yer alan “İçişleri Bakanlığı” ibaresi “İl özel idareleri için İçişleri Bakanlığı, belediyeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” olarak, 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığının” ibaresi “İl özel idareleri için İçişleri Bakanlığının, belediyeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının” olarak ve 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanı” ibaresi “İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.