22 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30781

ANA STATÜ

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce adaylık başvurularını yazılı olarak Federasyona yaparlar.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı yürütür.

 

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/4/2014

28961

Ana Statüde Değişiklik Yapan Ana StatününYayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/1/2018

30316