22 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30781

ANA STATÜ

Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “onar” ibaresi “altışar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, adaylık başvurularını Federasyona yaparlar.”

MADDE 3 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı yürütür.

 

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2014

29136 (Mükerrer)