22 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30781

YÖNETMELİK

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PETROL ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/7/2002 tarihli ve 24803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Yönetim Kurulu; Merkez Başkanı ve Merkez faaliyet alanı ile ilgili çalışma yapan ODTÜ öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen 3 üye,  Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürünün belirleyeceği 2 üye, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden 1 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Merkez Başkanı, Merkez faaliyet alanı ile ilgili çalışma yapan ODTÜ öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Başkanı tekrar görevlendirilebilir.

Merkez Başkanının önerisi üzerine en fazla iki kişi Rektör tarafından merkez başkan yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Başkanının görevi sona erdiğinde merkez başkan yardımcılarının görevi de sona erer. Merkez Başkanı görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Başkan görevlendirilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.