22 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30781

YÖNETMELİK

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE TEST VE

ÖLÇÜM MERKEZİ (MERKEZLAB) YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/11/2001 tarihli ve 24584 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi İleri Teknolojilerde Test ve Ölçüm Merkezi (MERKEZLAB) Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Müdür, Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün önerisi üzerine en fazla üç kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Yönetim Kurulu biri Müdür olmak üzere 5 üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeleri; Merkez amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.