22 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30781

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS EN ISO 4017 BAĞLAMA ELEMANLARI – ALTI KÖŞE BAŞLI VİDALAR –

MAMUL KALİTESİ A VE B STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2019/16)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN ISO 4017 (Ekim 2014) “Bağlama Elemanları – Altı Köşe Başlı Vidalar – Mamul Kalitesi A ve B”  standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard, anma çapı M1,6 ≤ d ≤ M64 olan; anma çapı M1,6 ≤ d ≤ M24, anma uzunluğu l ≤ 10 d veya 150 mm (hangisi daha kısa ise) için mamul kalitesi A olanlar ile anma çapı d > M24, anma uzunluğu l > 10 d veya 150 mm (hangisi daha kısa ise) için mamul kalitesi B olan altıköşe başlı vidaların özelliklerini kapsar.

(2) Not: Bu tip mamul, vida başına kadar diş çekilmesi ve tercih edilen uzunluğun ≤ 200 mm olması istisna olmak üzere, ISO 4014 kapsamına giren mamul ile aynıdır.

(3) Özel durumlarda, bu standardlarda belirtilenlerden farklı özelliklere gerek duyulursa, bunlar ISO 724, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-1, ISO 3506-1, ISO 4753 ve ISO 4759-1 gibi mevcut standardlardan seçilebilir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS EN ISO 4017 “Altı Köşe Başlı Vidalar – Mamul Kalitesi A ve B” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 30/10/2014 tarihli toplantısında adapte Türk standardı olarak kabul edilen ve yayımına karar verilen TS EN ISO 4017 (Ekim 2014) “Bağlama Elemanları – Altı Köşe Başlı Vidalar – Mamul Kalitesi A ve B” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS EN ISO 4017 (Ekim 2014) “Bağlama Elemanları – Altı Köşe Başlı Vidalar – Mamul Kalitesi A ve B” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS EN ISO 4017 (Ekim 2014) “Bağlama Elemanları – Altı Köşe Başlı Vidalar – Mamul Kalitesi A ve B” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS EN ISO 4017 (Ekim 2014) “Bağlama Elemanları – Altı Köşe Başlı Vidalar – Mamul Kalitesi A ve B” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS EN ISO 4017 (Ekim 2014) “Bağlama Elemanları – Altı Köşe Başlı Vidalar – Mamul Kalitesi A ve B” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 26/7/2013 tarihli ve 28719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altı Köşe Başlı Vidalar-Mamul Kalitesi A ve B İle İlgili Tebliğ (TS EN ISO 4017) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/18) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.