22 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30781

ANA STATÜ

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, adaylık başvurularını Federasyona yaparlar.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı yürütür.

 

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/4/2014

28980