22 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30781

YÖNETMELİK

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ NANOTEKNOLOJİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ITUnano) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITUnanonin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITUnanonin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: İstanbul Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITUnanonin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ITUnano): İstanbul Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Nanoteknoloji konusunda araştırma, inceleme, geliştirme yapmak/yaptırmak ve benzeri çalışmalara iştirak etmek.

b) Nanoteknoloji konusunda eğitim ve Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek.

c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ç) Özel sektöre ve kamu kurumlarına sertifika vermek üzere kurslar düzenlemek, çalıştaylar, konferanslar ve seminerler gerçekleştirmek, ilgili kurumlara danışmanlık hizmeti vermek, ilgili kuruluşlar ile bilimsel ve teknik iş birliği yapmak.

d) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

e) Merkezin amacı doğrultusunda Üniversite ve Merkezin yetkili kurullarınca verilecek görevleri ve çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebileceği gibi gerektiğinde görev süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(3) Müdür ve yardımcılarının her biri, Üniversitenin farklı bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri arasından görevlendirilir.

(4) Müdür görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcılarından birini, onlar da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birini ve/veya Merkezde görevli öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin idari işlerini yürütmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişi ile ilgili olarak gerekli önlemleri almak ve uygulamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

d) Yurt içi ve yurt dışında ilgili araştırma merkezleri, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak.

e) Her yıl sonunda hazırlayacağı Merkez bütçe tasarısını, faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya üç aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda bir kere toplanır.

(4) Yönetim Kurulu en az beş üye ile toplanır ve toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerin yürütülmesi için gerekli kararları almak.

b) Merkezde görev yapacak personelin niteliklerine, görevlendirilmelerine ve disipline ilişkin esasları belirleyerek Rektörlüğün onayına sunmak.

c) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını tespit etmek ve görevlendirilmeleri ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak.

ç) Müdürün hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu, bütçe tasarısını ve çalışma programını görüşerek onaylamak.

d) Merkeze yapılan proje tekliflerini değerlendirmek ve bütçelerini onaylamak.

e) Merkezin uzun vadeli stratejik plan ve programını hazırlamak.

f) Merkezin uygulama birimlerinin sayısı, yapısı ve niteliklerini düzenlemek.

g) İlgili diğer iş ve işlemleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on bir üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi; yılda en az bir kere toplanarak, Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerin açıklanıp, tartışılmasını sağlamak ve yeni çalışma konuları üzerine görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin uygulama birimleri

MADDE 12 – (1) İhtiyaçlar doğrultusunda, Yönetim Kurulu kararı ile Merkezde uygulama birimleri kurulabilir ve bunların sayısında ve yapılarında değişiklik yapılabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Anlaşmalar, kaynakların kullanımı ve işbirliği

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından, yeni projeler için kendi adına ve/veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği ile Avrupa Birliği fonları da dahil olmak üzere harici kaynakların kullanımı için başvuru ve anlaşmalar yapılabilir.

(2) Merkez, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde mali konulardaki iş ve işlemleri yürütür.

(3) Merkez, amaç ve görevlerini gerçekleştirebilmek için yurt içinde ve yurt dışında araştırma, hizmet, eğitim ve sanayi kuruluşları ile işbirliği yapabilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında alınan her türlü taşınır ve/veya alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.