20 Mayıs 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30779

YÖNETMELİK

Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/2/2014 tarihli ve 28915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muş Alparslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Lisansüstü derslerin başarı notları; 100 tam puan üzerinden hesaplanır. 100’lük sistemdeki başarı notlarının 4’lük sistemdeki karşılıkları aşağıdaki tabloya göre belirlenir.

                                                                   4’lük sistemdeki

100’lük Sistem            Başarı Notu            katsayı karşılığı

      90-100                         AA                            4.00

       85-89                          BA                            3.50

       75-84                          BB                            3.00

       70-74                          CB                            2.50

       65-69                          CC                            2.00

       00-64                           FF                             0.00

(7) Öğrenci, FF notu aldığı derslerden başarısız sayılır. Bir dersteki devamsız öğrencilere Devamsız (DZ), sınavlara girmeyen öğrencilere Girmedi (GR) notu verilir. MŞÜ kredisi olmayan derslerden başarısız öğrencilerin durumu Yetersiz (YZ), başarılı öğrencilerin durumu Yeterli (YT) olarak sonuçlandırılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.