20 Mayıs 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30779

YÖNETMELİK

Lokman Hekim Üniversitesinden:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrencilerin kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrencilerin kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerini,

b) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim ve benzeri konularda yardımcı olan öğretim elemanını,

c) Değişim ve hareketlilik programı: Uluslararası ve ulusal eğitim kurum ve kuruluşları tarafından organize edilen öğrenci değişim programını,

ç) Dekan: Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

d) Dönem koordinatörü: Tıp eğitim müfredatının kendi dönemini ilgilendiren kısmında, değerlendirme sürecinin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden ve öğrencilere danışmanlık verilmesinden sorumlu Tıp Fakültesi öğretim üyesini,

e) Dönem: Her biri en az 32 haftadan oluşan altı yıllık eğitim-öğretim yılının her birini,

f) Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu: Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu Başkanı, Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcısı, Dönem I-VI koordinatörleri ile gerektiğinde oluşturulabilecek yeni koordinatörlerden ibaret Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulunu,

g) Fakülte Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

h) Fakülte: Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ı) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı yenilenmeyen ve hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,

i) Mütevelli Heyet: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

k) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: Lokman Hekim Üniversitesi Senatosunu,

m) Uzatmalı öğrenci: Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresini doldurdukları halde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca, ilişiği kesilmeyerek öğrenimine devam ettirilen öğrenciyi,

n) Üniversite Öğrenci Koordinatörlüğü: Lokman Hekim Üniversitesi Öğrenci Koordinatörlüğünü,

o) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,

ö) Üniversitelerarası Kurul: Yükseköğretim planlaması çerçevesinde, üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini koordine eden kurulu,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Program Tanımı, Program Kontenjanı, Üniversiteye Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Program tanımı

MADDE 5 – (1) YÖK ve Üniversitelerarası Kurulun belirlediği temel ilkelere uygun olarak, altı yıllık tıp programını yürüten Fakülte, mezunlarını tıp doktoru olarak mezun eder.

Program kontenjanı

MADDE 6 – (1) Tıp Fakültesine alınacak öğrenci sayısı Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetin onayından sonra YÖK tarafından kesinleştirilir.

Üniversiteye öğrenci kabulü ve kayıt

MADDE 7 – (1) Tıp Fakültesine ÖSYM tarafından yerleştirilenler, yurt dışı öğrenci kabul kriterlerine göre başvurusu kabul edilenler, yatay geçiş başvurusu kabul edilenler, özel öğrenci ile değişim ve hareketlilik programları kapsamında başvurusu kabul edilenler kaydedilir. ÖSYM tarafından yerleştirilenler dışındaki kabul ve kayıt ile ilgili işlemler YÖK ve Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(2) Tıp Fakültesine kayıt hakkı kazanan adaylar, Yükseköğretim Kurulu, ÖSYM ve Rektörlük tarafından belirlenip ilan edilen süre içerisinde, istenen belgelerle, şahsen veya noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kayıtlarını yaptırırlar.

(3) Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışından başvuran öğrencilerin yurt dışı öğrenci kabul kontenjanlarına başvurusuna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Adaylar istenen diğer koşulları sağlasalar bile Türkçe düzeyi yeterli bulunmayan öğrenciler Fakültede öğrenime başlayamaz.

(4) Disiplin cezasıyla diğer yükseköğretim kurumlarından çıkarılmış olanlar ve belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içerisinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz; yapılmış ise iptal edilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez.

(5) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretimi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri, her yıl Senatonun onayı ile yürürlüğe giren akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde Üniversite Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

Yatay geçişler

MADDE 8 – (1) Yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversitelerden (kurum dışı) yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve esaslar, YÖK tarafından belirlenen ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu görüşü alınarak Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanır ve Senato onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Yatay geçişler, dönemlik ders esasına dayalı eğitim-öğretim programı uygulanması nedeniyle sadece dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilir.

Değişim ve hareketlilik programları

MADDE 9 – (1) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar veya program uyarınca öğrenci değişim ve hareketlilik programları uygulanabilir. Bu anlaşmalar ile programların içerik ve kurallarına bağlı olmak şartıyla öğrenciler yurt dışında eğitime gönderilebilir veya kabul edilebilir. Değişim ve hareketlilik programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Öğrenciler, değişim ve hareketlilik programlarına bağlı kalınmaksızın, Üniversite veya Fakülte tarafından imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde yurt dışındaki yükseköğretim kurumları, tüzel kişilik sahibi tüm resmi veya özel eğitim ve araştırma merkezleri ile işletmelere Fakülte Yönetim Kurulunun onayı olmak şartıyla staj yapmak üzere gönderilebilir.

(3) Değişim ve hareketlilik programları çerçevesinde katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalara göre yürütülür.

(4) Değişim ve hareketlilik programları ile stajlarla ilgili diğer esaslar, Lokman Hekim Üniversitesi tarafından düzenlenen yönerge hükümleri uyarınca Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim ücretleri

MADDE 10 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. Ücretler ve ödeme yöntemleri, her yıl yeni kayıt olacak ve öğrenimine devam etmekte olan öğrenciler için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve ilan edilir. Öğrenciler, Tıp Fakültesi akademik takviminde belirtilen süre içinde öğretim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Öğretim ücretlerini belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedeli öğretim ücretine dâhil değildir. Bu ücretler, Mütevelli Heyet tarafından ayrıca belirlenir.

(3) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler için uzaklaştırma cezasının süresi, öğrenim süresine dâhil edilir. Bu öğrencilerin, uzaklaştırma cezasının süresine ve başlama tarihine göre ödemekle yükümlü oldukları öğretim ücreti Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(4) İzin alan öğrencinin izinli olduğu dönem/dönemlere ait öğretim ücreti Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Danışmanlık

MADDE 11 – (1) Tıp programındaki her öğrenci için, ilgili dönem koordinatörü ve yardımcıları dönem süresince danışmanlık görevini yürütür. Danışmanlık, dönem koordinatörü ve yardımcılarının uygun gördüğü durumlarda ya da öğrenciden gelen talep üzerine gerçekleştirilir.

(2) İlgili dönem koordinatörlüğü gerekli gördüğü durumlarda, Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu üyeleri ile diğer Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden, Dekanın onayıyla öğrenciye danışmanlık yapmalarını isteyebilir.

Eğitim ve öğretim ile ilgili diğer hususlar

MADDE 12 – (1) Tıp Fakültesinde verilen eğitim ve öğretimin süresi, eğitim ve öğretim dili, eğitim ve öğretim şekli, ders kurulları, stajlar ve diğer dersler, derslerin işlenişi, ders muafiyeti ve intörnlük eğitiminin icra tarzı Lokman Hekim Üniversitesi tarafından düzenlenen yönergede belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma ile İlgili Esaslar

Uzatma

MADDE 13 – (1) Tıp Fakültesi için normal eğitim-öğretim süresi, her biri dönem olarak adlandırılan ve Fakültenin akademik takvimine göre belirlenen eğitim-öğretim yılı ile başlayan altı yıldan oluşur. Öğrenciler tıp programını, en çok dokuz yılda tamamlamak zorundadır.

(2) Belirtilen süre içinde eğitimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin, Üniversitedeki kayıt ve öğrenimlerine devam hakları ile Üniversiteden ilişik kesme işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

İzin

MADDE 14 – (1) İzin ile ilgili mevzuat, 2/12/2018 tarihli ve 30613 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lokman Hekim Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

Kayıt sildirme

MADDE 15 – (1) Kayıt sildirme ile ilgili işlemler, Lokman Hekim Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

İlişik kesme

MADDE 16 – (1) İlişik kesme ile ilgili usul ve esaslar Lokman Hekim Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Lokman Hekim Üniversitesi tarafından 12 nci madde uyarınca çıkarılan yönergenin ilgili hükümlerine göre uygulanır.

Ön lisans diploması ve tıp doktoru diploması

MADDE 17 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar ve diploma ekleri verilir:

a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması ve Diploma Eki: Dönem I ve Dönem II eğitimlerini, en çok dört yılda başarı ile tamamladıktan sonra altı dönemlik tıp eğitimini herhangi bir nedenle tamamlayamadan Üniversiteden ayrılanlara, ilgili mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu kararı ile verilen diplomalardır.

b) Tıp Doktorluğu Diploması ve Diploma Eki; tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara verilen diplomadır. Diploma, öğrencinin 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve ilgili diğer mevzuat gereğince yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda geçerlilik kazanır.

Onur/yüksek onur öğrenciliği

MADDE 18 – (1) Dönem geçme notu 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51-4.00 olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak kabul edilir.

(2) Bu öğrencilerin listesi, Üniversite Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından her dönem sonunda ilan edilir.

(3) Üniversite Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan başarı belgeleri öğrencilere verilmek üzere Dekanlığa gönderilir. Bu durum öğrencinin diploması ile diploma ekinde belirtilir.

(4) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası alan öğrenciler bu kapsam dışında tutulur.

Mezuniyet derecesi

MADDE 19 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet dereceleri ağırlıklı not ortalaması alınarak hesaplanır. Mezunların başarı sıralamasını belirlemede; yıl kaybı olmayan, kurul derslerinden bütünlemeye kalmadan doğrudan sınıfı geçen öğrenciler esas alınır. Ortak ve zorunlu dersler ile seçmeli dersler başarı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Üniversite tarafından belirlenen kurallara göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 21 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği posta adresine taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Öğrencinin yazılı başvurusuyla tebligata elverişli bir elektronik posta adresi vererek bu adrese tebligat yapılmasını istemesi halinde elektronik yolla da tebligat yapılabilir. Elektronik yolla tebligat, öğrencinin elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Bu durumda öğrenci kullanıcı adıyla tanımlı elektronik posta adresini aktif durumda tutmak ve elektronik posta adresi değişikliğini Üniversite Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde verilen elektronik posta adresine yapılan tebligat geçerli olur.

(2) Öğrenci, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği yazışma adresi değiştiği takdirde yeni adresini Üniversite Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Yanlış veya eksik olarak beyan edilmiş adrese yapılmış tebligatlar ile adres değişikliğinin bildirilmemesi halinde kayıtlarda mevcut adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.