20 Mayıs 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30779

YÖNETMELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA VE BATI ANADOLU

KÜLTÜRLERİ ARKEOLOJİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya ve Batı Anadolu Kültürleri Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya ve Batı Anadolu Kültürleri Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya ve Batı Anadolu Kültürleri Arkeolojisi Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları ve Çalışma Programı

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Özelde Kütahya ilinde ve genelde de Batı Anadolu’daki arkeolojik yerleşimlerin ve bu yerleşimlere ait mimari-materyal öğelerin öneminin vurgulanması ve değerlendirilmesini sağlamak.

b) Kütahya ve Batı Anadolu Bölgesi’nin zengin arkeolojik, sanatsal, tarihsel, etnografik ve kültürel değerlerinin ulusal ve uluslararası çevrede bilinmesini ve tanınmasını sağlayarak bu konuda toplumsal bilincin oluşmasına katkı sağlamak.

c) Kütahya ve Batı Anadolu’daki kültürlerin bölgesel anlamda nasıl bir ilişki ağının var olduğu ile ilgili sorunsalların araştırmaları yapmak.

ç) Merkezin amacına uygun olarak Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri organize etmek, uygulamak ve/veya bu tür çalışmalara katılmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kütahya ve Batı Anadolu Bölgesi’nde yerleşmiş medeniyetlerin arkeolojik, antropolojik, tarihsel, sanatsal, etnografik ve kültürel değerleri konularında bilgi ve belge toplayarak arşiv, dokümantasyon birimi ve kitaplık oluşturmak.

b) Merkezin faaliyet konuları ile ilgili nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenlemek, projeler yapmak ve bu konuda yapılan faaliyetleri desteklemek.

c) Ulusal ve uluslararası araştırmacılar tarafından yapılacak kazı, kurtarma kazısı yüzey araştırmaları ve projelerde ilgili kişi ve kurumlarla iş birliğini geliştirmek ve gerektiğinde Merkezin bu çalışmalara katılımını sağlamak.

ç) Kütahya ve Batı Anadolu kültürlerinin tarihi, dili, sanatı, arkeolojisi, mimarisi ve kültürel değerleri konularında sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinlikler ve geziler düzenlemek, sergiler açmak, ulusal ve uluslararası arkeoloji eğitim organizasyonu yapmak ve projeler yürütmek.

d) Merkez tarafından yapılan faaliyet ve araştırma sonuçlarını yayımlamak.

e) Arkeolojik, antropolojik, tarihsel, sanatsal, etnografik ve kültürel değerlerle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile özel sektörden gelebilecek talepler doğrultusunda inceleme yapmak ve olabilirlik raporu hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek, proje ve çalışmalara katkı sağlamak.

Çalışma programı

MADDE 7 – (1) Merkezin çalışma programı, her takvim yılı için Müdür tarafından hazırlanıp Yönetim Kuruluna sunulur. Çalışma programında; ilgili yıl içinde yapılacak faaliyetlerin konuları, amaç ve hedefleri ile yapılacak çalışmaların nitelikleri, türleri ve ağırlıkları sınıflandırılır. Merkez çalışmaları bu programa uygun olarak yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 8 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 9 – (1) Müdür; Üniversitenin, Kütahya ve Batı Anadolu kültürleri konusunda çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 4 yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Çalışma birimlerini ve bunlara bağlı araştırma-uygulama ünitelerini yönlendirmek ve denetlemek.

d) Çalışma birimlerini ve bunlara bağlı araştırma-uygulama ünitelerinin çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

Müdür yardımcısı

MADDE 11 – (1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki öğretim üyesini üç yıllığına görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görev süresi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı katılır. Müdür görevi başında olmadığı zaman görevlendireceği müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 12 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekreteryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek üyelerle birlikte toplamda en az beş, en çok yedi üyeden oluşur. Müdür; ihtiyaç duyulduğunda, Yönetim Kurulu onayı ile Üniversite dışından da üye önerebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.

(4) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekalet eden müdür yardımcısı veya Müdürün görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(5) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda en az bir defa toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün daveti üzerine olağan ve olağanüstü toplanmak.

b) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendirmek.

ç) Merkez faaliyetlerini geliştirmek amacıyla alt birimler oluşturmak.

d) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak iş birliğinin esaslarını tespit etmek.

Danışma Kurulu

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri alanında araştırma ve uygulamaları ile birikime sahip öğretim üyeleri arasından ve istekleri halinde, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından olmak üzere en fazla on beş üyeden oluşur. Bu üyeler; Müdür tarafından belirlenir ve Danışma Kurulu üyeliğine bir yıllığına davet edilir. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyeliğine davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Müdürün yokluğunda görevlendireceği müdür yardımcılarından biri Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 16 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma-geliştirme projeleri ve uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Merkez tarafından yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek.

ç) Merkezin faaliyet alanı kapsamında Kütahya ve Batı Anadolu Bölgesi’nin ihtiyaçlarını tartışmak ve yeni proje önerilerinde bulunmak.

d) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 17 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, teknik işler, proje ofisi, döner sermaye, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimleri, çalışma birimi başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Çalışma birimlerindeki elemanlar Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür çalışma biriminin faaliyetlerini izler ve denetler.

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 19 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcısına veya Müdüre devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 20 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 25/2/2019 tarihli ve 30697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 21 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.