20 Mayıs 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30779

YÖNETMELİK

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA

LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma, usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AĞRILAB): Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde temel ve uygulamalı alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon bünyesinde düzenlemek.

b) Bilgi üretme odaklı, verimli ve ortak çalışma grupları içeren bir araştırma ortamı oluşturmak.

c) Üniversitelerden, sanayi kuruluşlarından ve kamu kurumlarından gelebilecek, AĞRILAB’da yapılacak olan analizlerin güvenilir, hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak.

ç) AĞRILAB’ın Üniversitemiz bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma uygulama merkezleri ve benzer birimler arasında ortak kullanıma açılmasını sağlamak.

d) Üniversitemizde yürütülen AR-GE faaliyetlerinin kalitesini artırmaya yönelik olarak; birimlerin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerinin, teknik donanım altyapısının belirlemek, temin etmek ve çalıştırılmasını sağlamak.

e) Disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik iş birliği projelerinin kamu kurumları, özel kuruluşlar, yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, araştırma kurumları ile AĞRILAB arasında AĞRILAB’ın imkânları ile yürütülebilmesine yönelik gerekli ortamı ve ekipmanları sağlamak.

f) Araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek ve AĞRILAB’ın amaçlarına yönelik araştırmalara öncelikli olarak çalışma ortamı hazırlamak.

g) Ulusal kurumlar ve uluslararası saygınlığı kabul edilmiş kuruluşlardan ödül almış ya da bu kurumlarda danışmanlık hizmeti veren araştırmacılara öncelikli çalışma ortamı hazırlamak.

ğ) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi kuruluşları ve kamu kurumları ile üçüncü şahıslardan gelebilecek analiz tekliflerini temel araştırmalara engel olmayacak şekilde AĞRILAB’ın imkânları ölçüsünde değerlendirmek.

h) Belirlenen esaslar çerçevesinde, AĞRILAB’ı tüm kullanıcıların hizmetine sunmak.

ı) Bölgede ihtiyaç duyulan analizlerin AĞRILAB’da yapılmasını sağlamak.

i) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi kuruluşları ve kamu kurumları ile üçüncü şahıslardan gelecek talepler doğrultusunda, AĞRILAB bünyesinde verilecek olan test-analiz hizmetlerini gerçekleştirmek ve sonuçlarını vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür; AĞRILAB’ın tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından uygun görülen öğretim elemanı Müdürlüğe vekâlet eder. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerde Müdürün yerine yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin yönetim ve işleyişinden sorumlu olmak.

c) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkez kapsamında bulunan araç-gereçlerin azami verimle kullanımına yönelik tedbiri almak ve uygulamak.

d) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektöre sunmak.

e) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya koyulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna rapor sunmak.

f) Akademik ve idari personel ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 9 – (1) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin ilgili bölümlerinde görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. müdür yardımcıları, faaliyetlerin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmakla görevlidir. Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcısı başkanlık eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte ilgili öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en az 7, en çok 11 üyeden oluşur. Üyeler Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için yeni görevlendirme yapılır. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) AĞRILAB ile ilgili bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri planlamak, çalışma düzenini ve çalışacak personelin niteliklerini belirlemek, AĞRILAB’ın yönetimi ve çalışması ile ilgili kararlar almak.

b) AĞRILAB Müdürlüğünce hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak.

c) AĞRILAB’ın yıllık çalışma raporunu hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları; Danışma Kurulunun daimi üyeleridir. Yönetim Kurulunun önerisi ile Danışma Kurulu; bilimsel, teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan kişilerden Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilen en az 7, en çok 11 kişiden oluşur. Danışma Kurulu; Müdürün daveti üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında AĞRILAB’ın işlevleriyle ilgili olarak her türlü tedbir ve uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Bölgedeki bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sektörlerin ihtiyacı olan test ve analizlerin belirlenmesine yardımcı olmak.

c) AĞRILAB’ın geliştirilmesine yönelik, Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek.

ç) AĞRILAB’ın amaç ve faaliyet alanı ile ilgili, uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasını sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü durumlarda Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır. Ancak başka kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması durumunda, personel ihtiyacı taraflar arasındaki protokol ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü yürütür.