17 Mayıs 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30777

YÖNETMELİK

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Tarıma, ormanlara, su ve enerji kaynaklarına, ekonomik, sosyal ve kültürel etkilere kadar, iklim değişikliği kapsamına giren tüm alanlarda ulusal ve uluslararası, disiplinler arası, teorik ve/veya uygulamalı araştırmalar yapmak, araştırmaların sonuçlarının karar vericilere ve son kullanıcılara ulaşması için faaliyetlerde bulunmak.

b) İklim değişikliği ve etkileri alanındaki bilimsel faaliyetleri desteklemek, sunmak ve yayımlamak.

c) İklim değişikliğinin/değişiminin gelecekte yaşam ve farklı sektörlere yapabileceği etkileri belirlemek.

ç) Ulusal ve uluslararası platformlarda iklim değişikliği ile ilgili konularda yer almak, ilgili kuruluşlarla işbirliğini arttırmak veya karar vericilere önerilerde bulunmak.

d) İklim değişikliği ve etkileri konusunda kamu kurumları veya özel sektörden ilgilileri, öğrencileri eğitmek, farkındalık arttırıcı kurslar, bilimsel toplantılar düzenlemek, toplumu bu konuda bilimsel verilerle aydınlatmak ve bilinçlendirmek.

e) İklim değişikliği ve etkileri konusunda Ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmaları takip etmek ve veri tabanı oluşturmak, veri ve araştırmalarda sürdürülebilirliği sağlamak.

f) Ülkemizde, ulusal ve uluslararası ilgili kuruluşların, iklim değişikliği ve etkileri ile ilgili tüm alanlarda araştırma, planlama, eğitim, danışmanlık konularında, odak ve işbirliği noktası olmak, karar vericilere bilgi desteği sağlamak.

g) İklim değişikliği ve etkileri konusunda sorumlulukları olan kurumlarla işbirliği protokolleri ile güç birliği yapmak, Türkiye’nin bu alanda uygulamalı araştırma potansiyelini arttırmak.

ğ) İklim değişikliği ile ilgili olarak sera gazı değişimi, bütçesi, sıra dışı hava olayları, kuraklık, sel, fırtına ve benzeri konularda, bilimsel, uygulanabilir çözüm önerileri hazırlamak, bu konularda imkanlar ölçüsünde izleme ve uyarı faaliyetleri yapmak.

h) İklim değişikliğinin tarım, orman, su, enerji gibi alanlara etkileri ile birlikte bu alanların iklim değişikliğine etkilerini de araştırmak ve çözüm önerilerinde bulunmak.

ı) İklim değişikliğinin Ülkemize ve Dünya’ya yapabileceği etkileri araştırmak, çözümler üretmek ve eğitimler vermek.

i) İklim değişikliğine uyum sağlamak üzere, kaynakların değişimi nedeniyle göçü de ele alan araştırmalar yapmak ve çözümler sunmak.

j) İklim değişikliği etkilerine hazırlıklı olmak amacıyla çocuklara, gençlere ve yaşlılara yönelik özel programlar hazırlayarak onları uyarmak ve bu konudaki bilinci yaygınlaştırmak.

k) İklim değişikliği etkilerine uyum sağlamak üzere kritik etkilerin gerçekleşmesi durumunda çözümlerle ilgili olarak şehir yöneticileri, kamu kurumları, özel sektör işletmeleri, ticaret erbabı, çiftçiler, tarım, su veya enerji yönetimi ile uğraşanlar için uzman sistem yazılımları hazırlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İklim değişikliği ile tarım, orman, sağlık, çevre, su kaynakları, ekonomi, turizm, sosyal ve benzeri tüm alanların karşılıklı etkileşimleri konularında araştırma yapmak, veri tabanı oluşturmak, veri analizi yapmak, çözümler üretmek ve iklim değişikliğini takip etmek.

b) İklim değişikliğinin gelecekte farklı senaryolar kullanılarak modellenmesini sağlamak, modellerdeki değişiklikleri küresel ve bölgesel iklim değişikliği ile ilgili tahminlere uygulamak, uygulatmak, geliştirilen modelleri verilere sürekli uygulamak, model sonuçlarını güncellemek ve modellerin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

c) İklim değişikliğinin farklı sektörlere yapabileceği etkileri araştırmak.

ç) İklim değişikliği ve etkileri alanında ulusal ve uluslararası işbirliği yapmak, kamu kurumları veya özel sektör kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek, projeler yapmak ve gerektiğinde bilimsel toplantılar düzenlemek.

d) Araştırmalardan elde edilen sonuçları ilgililere ve son kullanıcılara iletmek, bilimsel yayınlar yapmak.

e) İklim değişikliği ve etkileri konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara bilimsel danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek.

f) İklim değişikliğine etki yapan sera gazı bütçesini ve bileşenlerini uluslararası kabul gören yöntem ve teknolojilerle belirlemek, ulusal sera gazı bütçesinin bileşenlerini uygulamalı ve teorik olarak araştırmak.

g) Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlemek ve sertifika düzeyinde çeşitli eğitsel programların açılmasını sağlamak ve yürütmek.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak, projeler geliştirmek, bu alanlardaki kamu ve özel sektör projelerine, proje yönetimi ve danışmanlık hizmeti vermek, bu projeleri yapmak.

h) Merkezin amaçlarına uygun araştırma gruplarını oluşturmak.

ı) Üretilen çözümlerin yaygınlaştırılmasını sağlayacak internet üzerinden etkinlikler hazırlamak.

i) Hazırlanan çözümlerin kullanımını kolaylaştırmak üzere uzman sistemler hazırlamak.

j) İlgili mevzuatla verilen merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü veya Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünde Merkezin amaç ve faaliyet alanları ile ilgili konularda araştırmalar yapan kadrolu ve tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Ancak aynı öğretim üyesi arka arkaya iki dönemden fazla Müdür olarak Merkezde görevlendirilemez. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Süresi tamamlanmadan ayrılan veya görevden alınan Müdür yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür, Üniversitenin Merkezde görevli öğretim üyeleri veya görevlileri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak belirler ve bu kişiler üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda kendisine müdür yardımcısı vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemlerini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı ile Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin amaç ve faaliyet alanları ile ilgili konularda Üniversitede araştırmalar yapan tam zamanlı çalışan öğretim üye veya görevlileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kere üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylamalarda eşitlik olması durumunda Müdürün oyu iki oy olarak sayılır. Müdür gerektiğinde ilgili kurulları olağanüstü toplantıya çağırabilir. İlgili kurul üyeleri bu toplantılara katılmakla yükümlüdür.

(3) Yönetim Kurulu tutanakları, Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur, ayrıca bu tutanakların birer nüshası Rektörlüğe iletilir.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Danışma Kurulu üyelerinin başvurularını görüşüp karara bağlamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek son şeklini vermek ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Araştırma, yayım ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak.

d) Merkez faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idarî plan ve programını hazırlamak ve değerlendirmek üzere Rektörlüğe sunmak.

f) Bilimsel ve idari plan önerileri geliştirmek.

g) Yönetim Kurulu tutanaklarının bir nüshasını Rektörlüğe göndermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışan, bu konularda Merkeze katkıda bulunabilecek Üniversite öğretim üye veya görevlileri ile istekleri halinde konuyla ilgili diğer üniversite öğretim üyeleri, kamu kurumları veya özel sektör kuruluşları temsilcileri ve bağımsız araştırmacılar arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkez çalışmalarına bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.