17 Mayıs 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30777

YÖNETMELİK

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/11/2017 tarihli ve 30242 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurulun beş üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, dört üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İkinci Başkanın da bulunmadığı hallerde, Başkan tarafından belirlenen bir üye Başkana vekalet eder.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/11/2017

30242