17 Mayıs 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30777

YÖNETMELİK

Trabzon Üniversitesinden:

TRABZON ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ KÜLTÜR VE TARİHİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karadeniz Bölgesinin kültür ve tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar üretmek, yapılacak çalışmaları geliştirmek ve bu çalışmaları ulusal ve uluslararası alanlarda duyurmaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trabzon Üniversitesi Karadeniz Kültür ve Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Trabzon Üniversitesi Karadeniz Kültür ve Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Trabzon Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Trabzon Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Karadeniz Bölgesinin kültür ve tarihiyle, ilgili bilimsel çalışmalar üretmek, yapılacak çalışmaları desteklemek ve bu çalışmaları konferans, panel, sempozyum ve yayınlar vasıtasıyla ulusal ve uluslararası alanda duyurmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki çalışmaları yapar:

a) Bölge tarihi ve kültürü ile ilgili tezli yüksek lisans ve doktora çalışmalarını desteklemek.

b) Araştırma projeleri geliştirmek ve uygulamak, ilgili alanındaki araştırmalara ve projelere katılmak ve desteklemek.

c) Ulusal ve uluslararası konferanslar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek ve bilimsel yayınlar yapmak.

ç) Kısa ve uzun süreli kurslar ile uzmanlık kazandırmaya yönelik meslek içi eğitim programları düzenlemek.

d) Kamu ve özel kesime ücretli veya ücretsiz danışmanlık hizmetleri sunmak.

e) Bilimsel nitelikli rapor, bülten, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

f) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, doktorasını sosyal bilimler alanlarında yapmış olan üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör aynı usulle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, doktorasını sosyal bilimler alanında yapmış öğretim üyeleri arasından en çok iki müdür yardımcısını görevlendirilmek üzere Rektöre sunar. Müdür yardımcısı, Müdürün katılmadığı toplantılarda kurullara başkanlık eder. Müdür yardımcılığı görev süresi iki yıldır. Görev süresi sona eren müdür yardımcısı tekrar seçilebilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkez Kuruluna ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

c) Her yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

ç) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak Rektörlüğe bildirmek, Merkez bütçesini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

d) Merkez personelinin çalışmaları ile ilgili genel gözetim ve denetim görevlerini yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Rektör tarafından görevlendirilen Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Merkez Müdürü.

b) Danışma Kurulu tarafından önerilen üç üye.

c) Merkez Müdürü tarafından önerilen üç üye.

(2) Merkez Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili kararlar almak.

b) Merkez Müdürünün hazırlamış olduğu önerileri incelemek ve karara bağlamak.

c) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan bütçe teklifi hakkında görüş bildirmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını onaylamak.

d) Karadeniz kültür ve tarihiyle ilgili çalışmaların elektronik ortamda toplanması ve bu konudaki görüş ve önerilerin değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, üç yıllığına görevlendirilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenisi seçilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları kurulun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı ile yılda en az bir kere salt çoğunluk ile toplanır. Danışma Kuruluna Merkez Müdürü, onun yokluğunda Merkez müdür yardımcılarından biri başkanlık eder. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(3) Danışma Kurulu, Merkez Müdürü tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilmek üzere önerilen üç ve sosyal bilimler alanında akademik çalışmaları olan Üniversite dışından dört olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

Merkez Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürü tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca kabul edilmiş yıllık çalışma faaliyetleri, araştırma projeleri, eğitim çalışmaları ve bir sonraki çalışma yılına ait program hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Yönetim Kuruluna araştırma ve eğitim çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Tamamlanan ve yürütülen çalışmalar ile planlanan faaliyetlerle ilgili programları değerlendirmek.

ç) Yönetim Kuruluna kendi üyeleri arasından üç üye seçmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trabzon Üniversitesi Rektörü yürütür.