15 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30775

YÖNETMELİK

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden:

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 375 SAYILI KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 26 NCI MADDESİ KAPSAMINDA

GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin işe alınmaları ve sınavları, sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözleşmelerinin feshi ile istihdamlarına dair diğer usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 133/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Genel Müdür: Devlet Tiyatroları Genel Müdürünü,

b) Genel Müdürlük: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünü,

c) Giriş sınavı: İlk defa alım yapılacak pozisyonlar için gerçekleştirilecek yazılı sınav, sözlü sınav, uygulama sınavının bir veya birkaçını,

ç) Kanun: 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanunu,

d) Kısmi zamanlı personel: Yılın, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri çalışan personeli,

e) Kurul: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 131 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Sanat ve Yönetim Kurulunu,

f) Merkezi sınav: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

g) Müdür: Devlet Tiyatrosu İl Müdürünü,

ğ) Müdürlük: Devlet Tiyatroları İl Müdürlüklerini,

h) Proje personeli: Eser veya temsille sınırlı olarak ya da temsil/parça veya eser başına/saat ücreti karşılığında istihdam edilenleri,

ı) Personel: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi kapsamında; tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olarak sözleşmeyle çalıştırılan sanatçı (oyuncu), rejisör, dekoratör, kostüm kreatörü, müzisyen, dansçı, koreograf ve diğer unvanlı sanatçılar, figüranlar, sanat ve sahne uygulatıcıları ile sanatsal yardımcı personeli,

i) Tam zamanlı personel: Aylıklı ücretli olarak istihdam edilenleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Personel Alımı

Personelde aranacak şartlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilecek personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşıması gerekir.

(2) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan pozisyonlarda tam zamanlı personel olarak istihdam edileceklerin, bu maddenin birinci fıkrasındaki şartlara ek olarak, ek cetvelde yer alan pozisyonların karşılığında gösterilen koşulları da taşıması gerekir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilecek yabancı uyruklu personelin Türk vatandaşı olma şartı hariç bu maddenin birinci fıkrasındaki koşulları taşıması gerekir.

(4) Kısmi zamanlı personel ile proje personeli için bu maddenin birinci fıkrasındaki şartlara ek olarak aranacak şartlar ve mesleki kıstas Genel Müdürlükçe belirlenir.

Personel seçimi

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğe ekli 1 Sayılı Cetvelde pozisyonları belirtilen ve Yönetmelik kapsamında tam zamanlı olarak istihdam edilecek personel, Kurul tarafından yapılacak giriş sınavı ile işe alınır.

(2) Bu Yönetmeliğe ekli 1 Sayılı Cetvelde yer alan ve Yönetmelik kapsamında tam zamanlı olarak istihdam edilecek sanatsal yardımcı personel pozisyon unvanlı personelin giriş sınavı, merkezi sınav sonuçlarına göre yazılı ve/veya sözlü sınavdan oluşur.

(3) Kısmi zamanlı personel ile proje personeli, giriş sınavına tabi tutulmaksızın istihdam edilebilir.

Duyuru ve başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Tam zamanlı personel alımı, Resmî Gazete ile Devlet Personel Başkanlığı ve Genel Müdürlüğün resmi internet sayfalarında sınav tarihinden en az 30 gün önce ilan edilir.

(2) İlanda;

a) Adaylarda aranacak şartlar,

b) Pozisyon unvanları, sayısı ve istihdam yerleri,

c) Başvuru süresi, yeri ve şekli,

ç) Sınav usulü, konuları, tarihi ve yeri,

d) Merkezi sınav puan türleri ve taban puanları,

e) İstenecek belgeler,

yer alır.

(3) Başvurular için, personel alım ilanını müteakip en az 15 günlük başvuru süresi tanınır.

(4) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden başvuru formu kullanılarak yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(5) Sanatsal yardımcı personel için yapılacak giriş sınavına çağrılacak aday sayısı ilan edilen pozisyon sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü sınav yapılması hâlinde aday sayısı ilan edilen pozisyon sayısının dört katından fazla olamaz. Merkezi sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen taban puan esas alınarak yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılır.

(6) Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, ilanda belirtilmesi halinde adayların başvuru sırasında bildirdikleri elektronik posta adreslerine ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında duyuru yoluyla yapılabilir. Bu durumda ayrıca kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz.

(7) Kısmi zamanlı personel ve proje personeliyle ilana çıkılmadan sözleşme yapılabilir.

Sınav Komisyonu

MADDE 7 – (1) Başvuruların incelenmesi, giriş sınavının gerçekleştirilmesi, sonuçlarının ve itirazların değerlendirilmesi ile adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan Sınav Komisyonu sorumludur.

(2) Sınav Komisyonu, Kurul üyelerinden oluşur. Lüzum görülmesi halinde, Genel Müdürlükçe görevin niteliğine göre ilgili meslek grubundan da Komisyon üyesi görevlendirilebilir. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez. Aynı usulle iki yedek üye de belirlenir.

(3) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar.

(4) Komisyon, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(5) Sınav Komisyonunun sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Giriş sınavı

MADDE 8 – (1) Giriş sınavı Genel Müdürlüğün görev alanı dikkate alınarak sınav duyurusunda belirtilen konulardan yapılır.

(2) Yazılı sınav yapılması durumunda sınav; klasik veya test yahut klasik ve test yöntemiyle basılı veya elektronik ortamda yapılabilir. Sınav, Genel Müdürlük tarafından yapılabileceği gibi protokolle belirlenecek esaslara göre ÖSYM Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(3) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar her bir Komisyon üyesince ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(4) Uygulamalı sınav, Genel Müdürlüğün görev alanına uygun konularda ve giriş sınavı duyurusunda belirtilen usul ve şekilde gerçekleştirilir.

(5) Giriş sınavında başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Birden fazla sınav yapılması halinde başarı puanı, bu sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasından oluşur.

(6) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl adayın isimleri Genel Müdürlüğün resmi internet sayfasında ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla varsa yazılı sınav puanı, sözlü/uygulamalı sınav puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde merkezi sınav puanı yüksek olan, diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

(7) Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere Komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste ilan edilebilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden bir yıl için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

(8) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(9) Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş işgünü içerisinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç on gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sözleşme imzalanması

MADDE 9 – (1) Genel Müdürlükte istihdam edileceklerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya Genel Müdürlük tarafından onaylı örneği; yabancı yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği ve noterden tasdikli tercümesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği,

b) Yabancı dil bilgisi şartının aranması halinde, yabancı dil bilgisine ilişkin Genel Müdürlük tarafından istenen belge,

c) T.C. kimlik numarası beyanı, yabancı uyruklu personel için pasaport örneği,

ç) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı, yabancı uyruklu personel için ise sabıka kaydı belgesi veya buna denk belge,

d) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

e) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

f) Mal bildirim beyannamesi,

g) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

ğ) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,

h) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.

(2) İstihdam edilecekler, verilen süre içerisinde, istenen bilgi ve belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat eder. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz.

(3) İstenilen belgeler, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir. İnceleme sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlanması için beş işgünü ek süre verilir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar ile sözleşme imzalanmaz.

(4) Giriş sınavı sonucu nihai başarı listesinde asil olarak yer alanlar ve giriş sınavına tabi tutulmaksızın istihdam edilecekler ile sözleşme imzalanır. Personel ile sözleşme imzalamaya Kültür ve Turizm Bakanı yetkilidir. Bakan bu yetkisini uygun gördüğü makama devredebilir.

(5) İlan edilen pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayıp da altı ay içerisinde görevden ayrılanların yerine, başarı sırasına göre varsa yedek adaylarla sözleşme imzalanabilir.

(6) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak göreve başlama işlemleri yapılmaz, yapılmış olanlar iptal edilir.

(7) Sahte veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiği sonradan anlaşılanların sözleşmeleri feshedilir. Haklarında suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Genel Müdürlüğü yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kuruma da bildirilir.

Deneme süresi

MADDE 10 – (1) Kısmi zamanlı personel ve proje personeli hariç giriş sınavı veya giriş sınavına tabi tutulmaksızın ilk defa işe alınanlarla, üç aylık deneme süresi için sözleşme yapılır.

(2) Deneme süresi içinde personelin davranışları, verilen emir ve görevlerin ifası sırasındaki gayreti, disipline riayeti, görevini etkin yürütüp yürütmediği, girişimciliği ile göreve ilişkin ve kişisel nitelikleri, her ayın sonu itibariyle personel değerlendirme formunda belirtilir. İlgili birim amiri tarafından gerekçeli olarak doldurulan değerlendirme formları nihai karar verilmek üzere Kurula gönderilir.

(3) Kurul tarafından yapılan nihai değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile içinde bulunulan bütçe yılı sonuna kadar yeni sözleşme yapılır, başarısız sayılanların sözleşmeleri yenilenmez.

(4) Kısmi zamanlı personel, yabancı uyruklu personel ve projeyle sınırlı/temsil/parça veya eser başına/saat ücreti karşılığında çalıştırılan personel, deneme süresine tabi olmaksızın sözleşme imzalanarak işe başlatılır.

Göreve başlama süresi

MADDE 11 – (1) Personel, sözleşme imzalanmadan göreve başlatılamaz.

(2) Kendisi ile sözleşme imzalanan personel sözleşmesinde belirtilen tarihte göreve başlamak ile mükelleftir.

(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayanların sözleşmeleri Genel Müdürlük tarafından feshedilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Hakları, Yükümlülükleri ve Yasaklar

Sadakat

MADDE 12 – (1) Personel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, kanunlarına ve diğer mevzuata sadakatle bağlı kalmak ve bunları sadakatle uygulamak zorundadır.

Devlete bağlılık ve tarafsızlık

MADDE 13 – (1) Personel siyasi partiye üye olamaz, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz; görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamaz; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda veya eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katılamaz.

(2) Personel her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, Devletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamaz. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz, bunlara yardım edemez.

Görevlerin yerine getirilmesi

MADDE 14 – (1) Personel; kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymakla ve yöneticiler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden yöneticilerine karşı sorumludur.

Kişisel sorumluluk ve zarar

MADDE 15 – (1) Personel, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen kamu malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

(2) Personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili personel tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır.

Davranış ve iş ilişkileri

MADDE 16 – (1) Personel, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarında, iş ilişkilerinde Genel Müdürlüğü temsil ettiği bilinciyle hareket etmek ve bu görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu göstermek zorundadır.

Mal bildirimi

MADDE 17 – (1) Personel, kendileri ve eşleri ile velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca mal bildiriminde bulunmakla yükümlüdür.

Devir ve teslim zorunluluğu

MADDE 18 – (1) Sözleşmesi sona eren personel Genel Müdürlük tarafından verilen personel kimliği ile birlikte zimmetinde bulunan her türlü demirbaş ve malzemeyi eksiksiz devreder.

Basına bilgi veya demeç verme

MADDE 19 – (1) Genel Müdürlüğün yetkili kılacağı görevliler dışında hiçbir personel, Genel Müdürlüğü ilgilendiren konular hakkında basına ve her türlü iletişim kanallarına bilgi veya demeç veremez.

(2) Personel, Genel Müdürlüğün iç işleyişine dair yazı, tebliğ ve genelgeler ile eklerine dair bilgi ve belgeleri sosyal medya hesapları, ağları ya da internet üzerinden izinsiz paylaşamaz.

(3) Personel, internet ortamında içerik veya bağlantı dahil suç unsuru barındıran paylaşım ve açıklamalar ile idareyi ve yöneticilerini sosyal medya aracılığıyla veya sair şekillerde başkalarına karşı tahrik edecek, küçük düşürecek söz ve eylemlerde bulunamaz.

Menfaat sağlama ve hediye alma yasağı

MADDE 20 – (1) Personelin, görevi içinde veya dışında her ne şekilde olursa olsun görevi ile ilgili pozisyon ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlaması ve aracılıkta bulunması yasaktır.

(2) Personelin, tarafsızlığını, performansını, kararını, görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı hediye kabul etmesi yasaktır.

Gizli bilgileri açıklama yasağı

MADDE 21 – (1) Personelin, Genel Müdürlüğün hizmet ve faaliyetleri ile ilgili gizli bilgileri, hizmet alanlara ve anlaşmalı kuruluşlara ait sırları açığa vurmaları, görevlerinden ayrılmış olsalar dahi yasaktır.

(2) Personel, açıklanması yasaklanan bilgileri internet ortamında içerik veya bağlantı paylaşımı da dahil olmak üzere herhangi bir şekilde açıklayamaz.

Başka iş ve hizmet üstlenme

MADDE 22 – (1) Tam zamanlı personel, hizmet sözleşmesi ile üstlenmiş olduğu görevlerini aksatacak ya da etkileyecek başka bir iş veya hizmette çalışamaz ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tacir veya esnaf sayılmasını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz.

(2) Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen yasağın kapsamı dışındadır:

a) Faaliyet konusu Genel Müdürlüğün görev alanına girmeyen şirketlere, yönetici olmamak kaydıyla kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite hariç ortak olunması,

b) Genel Müdürlükten izin alınmak kaydıyla, sahne ve sanata yönelik çalışmalar.

(3) Tam zamanlı personel dışındakiler için bu yasağın kapsamı sözleşmelerinde belirtilir.

Toplu eylemde bulunma yasağı

MADDE 23 – (1) Personel, toplu halde görevden çekilemez, boykot ve grev yapamaz, hizmetleri yavaşlatacak veya aksatacak eylem ve hareketlerde bulunamaz.

Sosyal güvenlik hakkı

MADDE 24 – (1) Personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

Sendikal faaliyette bulunma

MADDE 25 – (1) Tam zamanlı sözleşme ile çalıştırılan personel, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümlerine tabi olup anılan Kanunda belirtilen hükümler uyarınca, sendika kurabilir ve bunlara üye olabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Saatleri ve İzinler

Çalışma saatleri

MADDE 26 – (1) Tam zamanlı sanatsal yardımcı personelin haftalık çalışma süresi kırkbeş saattir. Günlük çalışma süresi, Devlet memurlarının çalışma süresinden az olmamak ve haftada en az bir, en fazla iki gün tatil olacak şekilde Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Diğer tam zamanlı personel görevinde ve hizmetin yürütülmesinde 5441 sayılı Kanuna tabi görev yapan personel için uygulanan mesai saatlerine ve çalışma programına uymakla yükümlüdür.

Fazla çalışma

MADDE 27 – (1) Personel o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. Normal çalışma sürelerini aşan fazla çalışma süreleri için ilgili kanunlarında öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla her dokuz saat için bir gün hesabıyla izin verilir.

İzinler

MADDE 28 – (1) Tam zamanlı personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlerle aynı usul, esas ve şartlarda izin hakları vardır. Ancak bu Yönetmeliğe ekli 1 sayılı Cetvelde sanatsal yardımcı personel hariç diğer pozisyonda bulunanların yıllık izinleri konusunda Kanun kapsamında görev yapan personele verilen izinler esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Haklar

Sözleşme süresi

MADDE 29 – (1) Sözleşme süreleri tam zamanlı personel için mali yıl ile sınırlıdır. Diğer personelin sözleşme süresi ise ihtiyaca ve hizmetin niteliğine göre Genel Müdürlükçe belirlenir.

Sözleşme ücreti

MADDE 30 – (1) Personele, sözleşme ücretinin dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.

(2) Personelin sözleşme ücreti, görevin yerine getirilmesini müteakiben her ayın 15 inci günü ödenir.

(3) Sözleşme ücreti bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında fiilen çalışma karşılığı ödenir.

(4) Tam zamanlı çalışan personelin görevine gelmediği her gün için aylık sözleşme ücretinin 1/30’u, devam etmediği her saati için aylık sözleşme ücretinin 1/270’i kadar eksik ödeme yapılır.

(5) Kısmi zamanlı veya temsil başına ücret karşılığı çalışan personelin görevine gelmediği hallerde herhangi bir ödeme yapılmaz. Devam etmediği her saat için ise saatlik sözleşme ücreti kadar eksik ödeme yapılır.

Yolluk giderleri ve gündelikler

MADDE 31 – (1) Görev yeri dışına geçici olarak gönderilen personele ödenecek gündelik ve yol gideri, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesi kapsamında Genel Müdürlükte görevli sanatçılara ve diğer görevlilere ödenen gündelik tutarları kadardır. Kısmi zamanlı, projeyle sınırlı/temsil/parça veya eser başına/saat ücreti karşılığında çalışanlar da bu hükümden yararlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Sözleşmenin Sona Ermesi

Sona erme halleri

MADDE 32 – (1) Personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde sona erer:

a) Sözleşmenin feshi,

b) Personelin istek, yaş haddi, malullük gibi nedenlerle emekliye ayrılması,

c) Göreve alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevleri sırasında bu şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi,

ç) Ölüm,

d) Sözleşmenin yenilenmemesi.

Personel tarafından sözleşmenin feshi

MADDE 33 – (1) Personel, kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

Genel Müdürlük tarafından sözleşmenin feshi

MADDE 34 – (1) Genel Müdürlük, tam zamanlı personelin;

a) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

b) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,

c) Bir sözleşme dönemi içinde 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesinde geçerli bir raporla belgelenen hastalık izninin 180 günü geçmesi,

ç) Pozisyonunun iptali nedeniyle hizmetine ihtiyaç kalmaması,

d) Bir proje kapsamında göreve alınması durumunda istihdam edildiği projenin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,

e) Sözleşme dönemi içerisinde kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,

f) Görev yaptığı süre zarfında (e) bendinde belirtilen durum hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen uyarma veya kınama cezasını gerektiren fiil veya halleri üç defa, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren fiil veya halleri iki defa, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya halleri bir defa işlediğinin, yapılacak inceleme sonucunda tespit edilmesi,

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, sözleşmeyi tek taraflı fesheder. Ayrıca, bu Yönetmeliğe ekli 1 Sayılı Cetvelde belirtilen sanatsal yardımcı personel hariç diğer pozisyonda bulunanların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen disipline aykırı fiil veya hallerden başka, Kanun kapsamında görev yapan sözleşmeli personele uygulanan disiplin cezalarına konu fiil veya halleri işlemeleri halinde de yukarıdaki (f) bendi hükmü uygulanır.

(2) Kısmi zamanlı personelin sözleşmesi yukarıda belirtilen hallerde feshedilebileceği gibi mazeretsiz olarak bir gün görevine gelmemesi halinde de feshedilir.

Yeniden hizmete alınma

MADDE 35 – (1) Sözleşmesi feshedilen tam zamanlı personelin yeniden hizmete alınmasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlerin yeniden hizmete alınmasına ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Tam zamanlı personel dışındakilerin yeniden hizmete alınmasında ilk defa hizmete alınmaya ilişkin usul ve esaslar uygulanır.

Sözleşmenin yenilenmemesi

MADDE 36 – (1) Genel Müdürlük, tam zamanlı personeli sözleşme dönemi içerisinde de sanatsal ve mesleki yeterlilik değerlendirmesine tabi tutabilir. Artistik yetenekleri ile mesleki ve sanatsal çalışmaları sözleşme dönemi içerisinde yeterli görülmeyen personelin sözleşmesi yenilenmez.

(2) Personel, sözleşmenin sona ereceği tarihten en az bir ay önce yazılı ihbarda bulunması şartıyla sözleşmesini yenilemeyebilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında çalıştırılma, sözleşme bitiminde Genel Müdürlükte herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

İş sonu tazminatı

MADDE 37 – (1) Tam zamanlı çalışan personele talebi halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul, esas ve şartlar çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenir.

(2) İş sonu tazminatı ödenmesine esas hizmet sürelerinin hesabında aylıksız ve ücretsiz izin süreleri hariç olmak üzere Genel Müdürlükte daha önce sözleşmeli olarak çalışılan süreler de dikkate alınır.

(3) Ölüm halinde tazminat tutarı personelin kanuni mirasçılarına ödenir.

(4) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılanlar için iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Pozisyonlar

MADDE 38 – (1) Personel pozisyonlarının ihdas, değişiklik, iptal ve kullanımı hususlarında 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uygulanır.

Görevlendirme

MADDE 39 – (1) İhtiyaç halinde personel, Genel Müdürlük tarafından sözleşmesinde belirtilen görev yeri dışında da çalıştırılabilir.

(2) Göreve başladığı yer dışında Genel Müdürlük tarafından hizmet gereklerine istinaden başka bir ilde görevlendirilen personelin bu görevi kabul etmemesi halinde sözleşmesi ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilir.

Sözleşmenin askıya alınması

MADDE 40 – (1) Hizmetin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen personelin sözleşmesi ihtiyati tedbir olarak askıya alınabilir.

(2) Personelin sözleşmesinin askıya alınması, bu süreçteki hak ve yükümlülükleri, askı süresi, amirlerin sorumlulukları ve diğer hususlarda 657 sayılı Kanunun görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

Sözleşme örnekleri

MADDE 41 – (1) Tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı sözleşme tip örnekleri Genel Müdürlükçe hazırlanır ve Kültür ve Turizm Bakanı tarafından onaylanır.

(2) Sanat ve sahne uygulatıcıları, sanatsal yardımcı personel, dekoratör, kostüm kreatörü ve üniversitelerin 4 yıllık oyunculuk bölümü mezunu sanatçıların, tam zamanlı olarak çalıştırılması esastır. Ancak, ihtiyaca göre anılan personel kısmi zamanlı da çalıştırılabilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilecek personelin görev tanımları, unvanları ile diğer özellik ve yükümlülükleri sözleşmelerinde belirtilir.

Şahsi hallerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi

MADDE 42 – (1) Personel; yerleşim yeri adresi ve iletişim bilgileri ile evlenme, boşanma, nüfus bilgileri, doğum ve ölüm gibi şahsi hallerde meydana gelecek her türlü değişikliği otuz gün içerisinde birimine bildirmekle yükümlüdür. İletişim adresinde meydana gelen değişiklik bildirilmediği takdirde, personelin bilinen en son adresine yapılacak bildirimler personelce tebellüğ edilmiş sayılır.

Bildirim

MADDE 43 – (1) Personelin atanmasına, pozisyon değişikliklerine, görevin sona ermesine ilişkin bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler kamu personeli bilgi sistemi vasıtasıyla Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama modülünün ilgili alanına kaydedilir.

Mevcut personel

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 7 nci maddesine göre vizelenen pozisyonlarda Genel Müdürlükte görev yapan personel ile, Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımaları halinde, herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın bir defaya mahsus bu Yönetmelik hükümlerine göre sözleşme yapılabilir.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Tiyatroları Genel Müdürü yürütür.

 

Eki için tıklayınız