15 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30775

YÖNETMELİK

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden:

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 375 SAYILI KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 26 NCI MADDESİ KAPSAMINDA

GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile bağlı Müdürlüklerde, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin; işe alımları, sınav ve istisnaları, sözleşme süre, usul ve esasları, sözleşmenin feshi ile istihdamlarına dair diğer usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile bağlı Müdürlüklerde, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi kapsamında görev yapan yerli ve yabancı personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 332/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Değerlendirme sınavı: Dinleti, mülakat, uygulamanın bir veya birkaçından oluşan sınavı,

b) Genel Müdür: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürünü,

c) Genel Müdürlük: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünü,

ç) Giriş sınavı: İlk defa alım yapılacak pozisyonlar için gerçekleştirilecek yazılı sınav, sözlü sınav, değerlendirme sınavının bir veya birkaçını,

d) Kısmi zamanlı personel: Yılın, ayın veya haftanın bazı günleri, temsil veya prova başına puantaj usulü ile istihdam edilenleri,

e) Kurum: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünü veya bağlı Müdürlükleri,

f) Merkezi sınav: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

g) Müdür: Devlet Opera ve Balesi Müdürünü,

ğ) Müdürlük: Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünü,

h) Proje personeli: Eser veya temsille sınırlı olarak ya da temsil/parça veya eser başına/saat ücreti karşılığında istihdam edilenleri,

ı) Personel: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi kapsamında; tam zamanlı, kısmi zamanlı ve proje kapsamında istihdam edilen yerli ve yabancı sözleşmeli personeli,

i) Tam zamanlı personel: Aylıklı ücretli olarak istihdam edilenleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Personel Alımı

Personelde aranacak şartlar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilecek yerli personelin 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentleri ile hizmet gerekleri açısından ihtiyaç duyulması halinde (8) numaralı alt bendinde belirtilen şartları taşıması gerekir.

(2) İlanda belirtilmek üzere bu Yönetmeliğin eki cetvellerde belirtilen pozisyonlar için birinci fıkradaki şartlara ilave olarak hizmetin gereğine mahsus eğitim durumu ve mesleğe ait özel şartlar belirlenebilir.

(3) Yabancı uyruklu personel için aranacak koşullar pozisyon ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit edilir.

(4) Kısmi zamanlı ve proje personeli için aranacak mesleki kıstas ve şartlar, Genel Müdürlükçe tespit edilir.

Personel seçimi

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sanatçı pozisyonları hariç diğer personel giriş sınavı ile alınır.

(2) Bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen sanatçı pozisyonları ile (IV) sayılı cetvelde belirtilen Sanat Teknik Personel Pozisyonları için giriş sınavı; değerlendirme sınavıdır.

(3) Bu Yönetmeliğe ekli (III) sayılı cetvelde belirtilen tam zamanlı personel için giriş sınavı merkezi sınav sonuçlarına göre; yazılı ve/veya sözlü sınavdan oluşur.

(4) Kısmi zamanlı personel ve proje personeli ile değerlendirme sınavına tabi tutulmadan sözleşme imzalanabilir.

Duyuru ve başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Tam zamanlı personel alımı, Resmî Gazete ile Devlet Personel Başkanlığı ve Kurumun resmi internet sayfalarında sınav, değerlendirme, dinleti, uygulama ve/veya mülakat tarihinden en az 30 gün önce ilan edilir.

(2) İlanda;

a) Adaylarda aranacak şartlar,

b) Pozisyon unvanları, sayısı ve istihdam yerleri,

c) Başvuru süresi, yeri ve şekli,

ç) Sınav usulü, tarihi ve yeri,

d) Bu Yönetmeliğe ekli (III) sayılı cetveldeki pozisyonlar için merkezi sınav puan türleri ve taban puanları,

e) Gerekmesi halinde istenecek diğer belgeler,

yer alır.

(3) Başvurular için personel alım ilanını müteakip en az 10 iş günü başvuru süresi tanınır.

(4) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden başvuru formu kullanılarak yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(5) Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, ilanda belirtilmesi halinde adayların başvuru sırasında bildirdikleri elektronik posta adreslerine ve Kurumun internet sayfasında duyuru yoluyla yapılabilir. Bu durumda ayrıca kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz.

(6) Bu Yönetmeliğe ekli (III) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonların giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, alım yapılacak her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen pozisyon sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü/uygulamalı sınav yapılması hâlinde aday sayısı her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen pozisyon sayısının dört katından fazla olamaz. Merkezi sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen taban puan esas alınarak yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılır.

(7) Proje personeli için ilan yapılmadan sözleşme yapılabilir.

Sınav Komisyonu

MADDE 8 – (1) Başvuruların incelenmesi, giriş sınavının gerçekleştirilmesi, sonuçların ve itirazların değerlendirilmesi ile adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu işlemleri Sınav Komisyonunca yürütülür.

(2) Sınav Komisyonu; Genel Müdürlükte Genel Müdürün veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, Müdürlüklerde Müdürün veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi ve opera, orkestra, bale veya sanat teknik müdürlüğünden mesleğiyle ilgili üç üye olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder. Lüzum görülmesi halinde, öğretim üyeleri ile Kurumdan veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından uygun görülen personel Komisyon üyesi olarak görevlendirilebilir. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez. Aynı usulle iki yedek üye de belirlenir.

(3) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile meslek dersleri öğreticiliği vermiş oldukları kişilerin katıldıkları sınavlarda görev alamazlar.

(4) Komisyon, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(5) Sınav Komisyonunun sekretarya hizmetleri personelden sorumlu birim tarafından yürütülür.

Giriş sınavı

MADDE 9 – (1) Giriş sınavı, Kurumun görev alanı dikkate alınarak yazılı, sözlü, değerlendirme sınavlarının her biri için ayrı ayrı belirlenen ve sınav duyurusunda belirtilen konulardan yapılır.

(2) Yazılı sınav yapılması durumunda sınav; klasik veya test yahut klasik ve test yöntemiyle basılı veya elektronik ortamda yapılabilir. Sınav, Kurum tarafından yapılabileceği gibi protokolle belirlenecek esaslara göre ÖSYM Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(3) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar her bir Komisyon üyesince ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(4) Değerlendirme sınavı, Kurumun görev alanına giren konularda, dinleti, mülakat, uygulamanın bir veya birkaçından oluşacak ve giriş sınavı duyurusunda belirtilen usul ve şekilde gerçekleştirilir. Değerlendirme sınavının dinleti, mülakat, uygulamanın birkaçından oluşması halinde değerlendirme puanı bunların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(5) Bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen sanatçı pozisyonlarından opera, bale, orkestra sanatçısı ve piyanist unvanları için değerlendirme sınavı ekli (V) sayılı cetvelde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir. Bu unvanda bulunanlar, sınav ilanında belirtilmek koşuluyla ayrıca mesleki bilgi konusunda da değerlendirme sınavına tabi tutulabilir.

(6) Giriş sınavında başarılı sayılmak için Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Birden fazla sınav yapılması halinde başarı puanı, bu sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasından oluşur.

(7) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl adayın isimleri Kurumun resmi internet sayfasında ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla varsa yazılı sınav puanı, sözlü sınav puanı, değerlendirme sınav puanı, bunların eşit olması halinde merkezi sınav puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

(8) Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere Komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste ilan edilebilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

(9) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(10) Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş işgünü içerisinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç on gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sözleşme imzalanması

MADDE 10 – (1) Kurumda istihdam edileceklerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya Kurum tarafından onaylı örneği; yabancı yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği ve noterden tasdikli tercümesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği.

b) Yabancı dil bilgisi şartının aranması halinde, yabancı dil bilgisine ilişkin Kurum tarafından istenen belge.

c) T.C. kimlik numarası beyanı, yabancı uyruklu personel için pasaport örneği.

ç) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan.

d) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyan.

e) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

f) Başvuru formu.

g) Mal bildirim beyannamesi.

ğ) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan.

h) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

ı) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (Tam zamanlı çalışacak personel için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması personel göreve başlatıldıktan sonra yapılabilir. Güvenlik soruşturması olumsuz gelen personelin sözleşmesi kurumca derhal feshedilir ve Kurum ile ilişiği kesilir. Altı aydan az süre ile sözleşme yapılacak personele sabıka kaydı gösterir belge ile işlem yapılabilir.).

(2) İstihdam edilecekler, verilen süre içerisinde, istenen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma müracaat eder. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz.

(3) İstenilen belgeler, personelden sorumlu birimde görev yapan personel tarafından incelenir. İnceleme sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlaması için on iş günü ek süre verilir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar ile sözleşme imzalanmaz.

(4) Giriş sınavı sonucu nihai başarı listesinde asil olarak yer alanlar ve giriş sınavına tabi tutulmaksızın istihdam edilecekler ile sözleşme imzalanır. Personel ile sözleşme imzalamaya Kültür ve Turizm Bakanı yetkilidir. Bakan bu yetkisini uygun gördüğü makama devredebilir.

(5) İlan edilen pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayıp da altı ay içerisinde görevden ayrılanların yerine, başarı sırasına göre varsa yedek adaylarla sözleşme imzalanabilir.

(6) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak göreve başlama işlemleri yapılmaz, yapılmış olanlar ise iptal edilir.

(7) Sahte veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiği sonradan anlaşılanların sözleşmeleri feshedilir ve haklarında suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Deneme süresi

MADDE 11 – (1) Kısmi zamanlı personel ve proje personeli hariç giriş sınavı veya giriş sınavına tabi tutulmaksızın ilk defa işe alınanlarla, üç aylık deneme süresi için sözleşme yapılır.

(2) Deneme süresi içinde personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği, üretkenliği, çalışma disiplini, gayret ve başarısı ile göreve ilişkin kişisel nitelikleri personelin bağlı olduğu birim sorumluları tarafından raporlanır. Değerlendirme üçüncü ayın sonunda yapılır. Yapılan değerlendirme personelden sorumlu birim amirinin teklifi ile sözleşme imzalamaya yetkili amirin onayına sunulur. 100 puan üzerinden 70 puan altında alanlar başarısız, 70 ve üstü puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile içinde bulunulan bütçe yılı sonuna kadar yeni sözleşme yapılır, başarısız sayılanların sözleşmeleri yenilenmez.

(4) Kısmi zamanlı personel ile proje personeli, deneme süresine tabi olmaksızın sözleşme imzalanarak işe başlatılır.

Göreve başlama süresi

MADDE 12 – (1) Personel, sözleşme imzalanmadan göreve başlatılamaz.

(2) Kendisi ile sözleşme imzalanan personel, sözleşmesinde belirtilen tarihte göreve başlamak ile mükelleftir.

(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayanların sözleşmeleri Kurum tarafından feshedilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Hakları, Yükümlülükleri ve Yasaklar

Sadakat

MADDE 13 – (1) Personel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, kanunlarına ve diğer mevzuata sadakatle bağlı kalmak ve bunları sadakatle uygulamak zorundadır.

Devlete bağlılık ve tarafsızlık

MADDE 14 – (1) Personel siyasi partiye üye olamaz, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamaz; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katılamaz.

(2) Personel her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, Devletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamaz. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz, bunlara yardım edemez.

Görevlerin yerine getirilmesi

MADDE 15 – (1) Personel kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymakla ve yöneticiler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden yöneticilerine karşı sorumludur.

Kişisel sorumluluk ve zarar

MADDE 16 – (1) Personel, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen kamu malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

(2) Personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili personel tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır.

Davranış ve iş ilişkileri

MADDE 17 – (1) Personel, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarında, iş ilişkilerinde Kurumu temsil ettiği bilinciyle hareket etmek ve bu görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu göstermek zorundadır. Aykırı davrananlar hakkında disipline ilişkin hükümler uygulanır.

Mal bildirimi

MADDE 18 – (1) Tam zamanlı personel, kendileri ve eşleri ile velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca mal bildiriminde bulunmakla yükümlüdür.

Kanunsuz emir

MADDE 19 – (1) Personel, amirinden aldığı emri yerine getirmekle görevlidir. Ancak, amirinden aldığı emri Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse emri yerine getiren sorumlu olmaz, sorumluluk emri verene aittir.

(2) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir şekilde yerine getirilemez, yerine getiren personel sorumluluktan kurtulamaz.

Devir ve teslim zorunluluğu

MADDE 20 – (1) Personel, kendisine verilen veya zimmetli olarak teslim edilen mülkiyeti Kuruma ait her türlü nesneyi işyerinde özenle kullanmak ve sözleşmesinin sona ermesi veya başka bir işyerine nakli halinde sorumlu personele derhal zimmetle teslim etmek zorundadır.

Basına bilgi veya demeç verme

MADDE 21 – (1) Yetkili makamın iznini almayan hiçbir personel, Kurumu ilgilendiren konular hakkında basına ve diğer iletişim kanallarına bilgi veya demeç veremez.

(2) Personel, Kurumun iç işleyişine dair yazı, tebliğ ve genelgeler ile eklerine dair bilgi ve belgeleri sosyal medya hesapları, ağları ya da internet üzerinden izinsiz paylaşamaz.

(3) Personel, internet ortamında içerik veya bağlantı dahil suç unsuru barındıran paylaşım ve açıklamalarda bulunamaz.

Menfaat sağlama ve hediye alma yasağı

MADDE 22 – (1) Personelin, görevi içinde veya dışında her ne şekilde olursa olsun görevi ile ilgili pozisyon ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlaması ve aracılıkta bulunması yasaktır.

(2) Personelin, tarafsızlığını, performansını, kararını, görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı hediye kabul etmesi yasaktır.

Gizli bilgileri açıklama yasağı

MADDE 23 – (1) Personelin, Kurumun hizmet ve faaliyetleri ile ilgili gizli bilgileri, hizmet alanlara ve anlaşmalı kuruluşlara ait sırları açığa vurmaları, görevlerinden ayrılmış olsalar dahi yasaktır.

(2) Personel, açıklanması yasaklanan bilgileri internet ortamında içerik veya bağlantı paylaşımı da dahil olmak üzere herhangi bir şekilde açıklayamaz.

Başka iş ve hizmet üstlenme

MADDE 24 – (1) Personel, hizmet sözleşmesi ile üstlenmiş olduğu asli görevlerini aksatmamak kaydıyla yetkili makamdan izin alarak özel veya resmi kurumların sanatsal etkinliklerinde görev alabilir.

Toplu eylemde bulunma yasağı

MADDE 25 – (1) Personel, toplu halde görevden çekilemez, boykot ve grev yapamaz, hizmetleri yavaşlatacak veya aksatacak eylem ve hareketlerde bulunamaz.

Sosyal güvenlik hakkı

MADDE 26 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi kapsamında istihdam edilen personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

Sendikal faaliyette bulunma

MADDE 27 – (1) Tam zamanlı personel, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümlerine tabi olup anılan Kanunda belirtilen hükümler uyarınca, sendika kurabilir ve bunlara üye olabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Saatleri ve İzinler

Çalışma saatleri

MADDE 28 – (1) Tam zamanlı personelin haftalık çalışma süresi kırk beş saattir. Günlük çalışma süresi, Devlet memurlarının çalışma süresinden az olmamak ve haftada en az bir, en fazla iki gün tatil olacak şekilde Kurumca belirlenir.

(2) Kısmi zamanlı personelin ayda en fazla kaç gün çalıştırılacağı sözleşmesinde belirtilir.

(3) Personel görevinde ve hizmetin yürütülmesinde, mesai saatlerine ve çalışma programına uyumda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Personeli Hakkında Kanuna tabi personel için öngörülen kanun, yönetmelik, genelge ve diğer mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

Fazla çalışma

MADDE 29 – (1) Personel o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. Normal çalışma sürelerini aşan fazla çalışma süreleri için ilgili kanunlarında ve varsa toplu sözleşmelerde öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla her dokuz saati için bir gün hesabıyla izin verilir.

İzinler

MADDE 30 – (1) İdari ve Sanatsal Yardımcı personel pozisyonlarında görev yapan (III Sayılı Cetvel) tam zamanlı personelden hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar olanlara yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.

(2) Diğer tam zamanlı personele ise Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile bağlı Müdürlüklerde 1309 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan personele verilen sezon izinleri esas alınarak, ücretli izin verilir.

(3) Tam zamanlı personelin, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında düzenlenen ücretli izinler hariç diğer izinleri konusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlerle aynı usul, esas ve şartlarda izin hakları vardır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Süre, Ücret, Gündelik ve Yolluklar

Sözleşme süresi

MADDE 31 – (1) Tam zamanlı personelin sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

(2) Kısmi zamanlı personelin sözleşmesinde sözleşmenin başlayış ve sona erme tarihleri belirtilir.

(3) Proje personelinin sözleşmesinde sözleşmenin başlayış ve sona erme tarihleri belirtilir.

Sözleşme ücreti

MADDE 32 – (1) Personelin sözleşme ücreti, görevin yerine getirilmesini müteakiben her ayın 15 inci günü ödenir. Görevin veya sözleşmenin ayın 15 inci gününden önce herhangi bir şekilde sona ermesi halinde ödeme kıst olarak bu durumun meydana geldiği tarihte yapılır.

(2) Sözleşme ücreti bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında fiilen çalışma karşılığı ödenir. Tam zamanlı personelin görevli olduğu halde görevine gelmediği her gün için aylık sözleşme ücretinin 1/30’u kadar eksik ödeme yapılır. Kısmi zamanlı personelin görevine gelmediği takdirde sözleşmesinde belirtilen gündelik tutarı kadar eksik ödeme yapılır.

Yolluk giderleri ve gündelikler

MADDE 33 – (1) Görev yeri dışına geçici olarak gönderilen personele ödenecek gündelik ve yol giderinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesi kapsamında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde görev yapan memur ve sanatçılara ödenen gündelik tutarlar esas alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Sözleşmenin Sona Ermesi

Sözleşmenin sona erme halleri

MADDE 34 – (1) Personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde sona erer:

a) Sözleşmenin feshi.

b) Personelin istek, yaş haddi, malullük gibi nedenlerle emekliye ayrılması.

c) Göreve alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevleri sırasında bu şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi.

ç) Ölüm.

d) Sözleşmenin yenilenmemesi.

Personel tarafından sözleşmenin feshi

MADDE 35 – (1) Personel, kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

Kurum tarafından sözleşmenin feshi

MADDE 36 – (1) Kurum, personelin;

a) Göreve alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya sonradan kaybetmesi,

b) Sözleşme dönemi içerisinde kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,

c) Görev yaptığı süre zarfında (b) bendinde belirtilen durum hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen uyarma veya kınama cezasını gerektiren fiil veya halleri üç defa, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren fiil veya halleri iki defa, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya halleri bir defa işlediğinin, yapılacak inceleme sonucunda tespit edilmesi,

ç) Bir sözleşme dönemi içinde 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesinde geçerli bir raporla belgelenen hastalık izninin 180 günü geçmesi,

d) Pozisyonunun iptali nedeniyle hizmetine ihtiyaç kalmaması,

e) Bir proje kapsamında göreve alınması durumunda istihdam edildiği projenin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, sözleşmeyi tek taraflı fesheder.

Sözleşmenin diğer sona erme halleri

MADDE 37 – (1) Taraflar sözleşmenin feshine karar verdiklerinde bu kararlarını 1 ay önceden yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

(2) Tam zamanlı personel olarak çalışmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

(3) Bir proje kapsamında işe alınan personelin sözleşmesi, istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

Yeniden hizmete alınma

MADDE 38 – (1) Sözleşmesi fesih olan tam zamanlı personelin yeniden hizmete alınmasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlerin yeniden hizmete alınmasına ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Tam zamanlı personel dışındakilerin yeniden hizmete alınmasında ilk defa hizmete alınma usulü uygulanır.

Sözleşmenin yenilenmemesi

MADDE 39 – (1) Kurum, personelin hizmetine ihtiyaç duymaması veya personelin hizmetlerinden başka bir birimde faydalanma imkânının bulunmaması hallerinde sözleşmenin sona ereceği tarihten en az bir ay önce yazılı ihbarda bulunmak şartıyla personel ile sözleşmeyi yenilemeyebilir.

(2) Personel, sözleşmenin sona ereceği tarihten en az bir ay önce yazılı ihbarda bulunması şartıyla sözleşmesini yenilemeyebilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında çalıştırılma, kendisi ile sözleşme yapılan yerli ve yabancı personelin sözleşme bitiminde Genel Müdürlükte veya bağlı Müdürlüklerde herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışması açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

İş sonu tazminatı

MADDE 40 – (1) Tam zamanlı personele talebi halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul, esas ve şartlar çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenir.

(2) Ölüm halinde tazminat tutarı personelin kanuni mirasçılarına ödenir.

(3) Kısmi zamanlı personel için iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz.

(4) İş sonu ödenmesine esas hizmet sürelerinin hesabında aylıksız ve ücretsiz izin süreleri hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ve bağlı Müdürlüklerinde daha önce sözleşmeli olarak çalışılan süreler de dikkate alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Pozisyonlar

MADDE 41 – (1) Personel pozisyonlarının ihdas, değişiklik, iptal ve kullanımı hususlarında 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uygulanır.

Sözleşmenin askıya alınması

MADDE 42 – (1) Hizmetin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen personelin sözleşmesi ihtiyati bir tedbir olarak askıya alınabilir.

(2) Personelin sözleşmesinin askıya alınması, bu süreçteki hak ve yükümlülükleri, askı süresi, amirlerin sorumlulukları ve diğer hususlarda 657 sayılı Kanunun görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

Sözleşme örnekleri

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı sözleşme tip örnekleri Genel Müdürlükçe hazırlanır ve Kültür ve Turizm Bakanı tarafından onaylanır.

Şahsi hallerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi

MADDE 44 – (1) Personel; yerleşim yeri adresi ve iletişim bilgileri ile evlenme, boşanma, nüfus bilgileri, doğum ve ölüm gibi şahsi hallerde meydana gelecek her türlü değişikliği otuz gün içerisinde birimine bildirmekle yükümlüdür. İletişim adresinde meydana gelen değişiklik bildirilmediği takdirde, personelin bilinen en son adresine yapılacak bildirimler personelce tebellüğ edilmiş sayılır.

Bildirim

MADDE 45 – (1) Personelin atanmasına, pozisyon değişikliklerine, görevin sona ermesine ilişkin bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler kamu personeli bilgi sistemi vasıtasıyla Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama modülünün ilgili alanına kaydedilir.

Mevcut personel

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 7 nci maddesine göre vize edilen pozisyonlarda Genel Müdürlükte görev yapan personel ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımaları halinde, sınav, uygulama ve/veya mülakata tabi tutulmaksızın bu Yönetmelik hükümlerine göre sözleşme yapılabilir.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız