15 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30775

YÖNETMELİK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığından:

SENDİKA ÜYE SAYILARI VE HER HİZMET KOLUNDA YETKİLİ KAMU

GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE BUNLARIN BAĞLI BULUNDUKLARI

KONFEDERASYONLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/11/2001 tarihli ve 24578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa” ibaresi “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa” olarak; 2 nci ve 3 üncü maddelerinde yer alan  “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun” ibareleri “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun” olarak, aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNUN” ibaresi “KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNUNUN” olarak değiştirilmiş; 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Kamu Görevlileri Sendikaları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Toplu Sözleşme” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin dördüncü ve yedinci fıkralarında yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına” ibareleri  “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına” olarak, 3 üncü maddesinin on ikinci fıkrasında yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” olarak, 4 üncü maddesinde yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına” olarak ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ınca” ibaresi ise “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne” olarak, aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde” ibaresi, “Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünde İçişleri Bakanlığı temsilcisi ve” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı müştereken yürütür.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı müştereken yürütür.