10 Mayıs 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30770

YÖNETMELİK

Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TEMEL GELİŞTİRME YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/2013 tarihli ve 28757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Öğrenciler, belgelemeleri koşulu ile sağlık, maddi, aile, kişisel, akademik ve beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle akademik yıl izni için başvurabilirler. Öğrencinin, askere alınması, gözaltına alınması, tutuklanması veya mahkûmiyeti durumunda; söz konusu durumun meydana gelmesinden veya bitiminden itibaren iki ay içerisinde başvurması halinde; 25 inci maddede belirtilen izin süreleri ile sınırlı olmak üzere, ilgili Diller Okulu kararıyla, bu durumun başlangıcından itibaren izinli sayılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) TGY’de kayıtlı öğrencilere, en fazla bir akademik yıl izin verilebilir. TGY’de izinli olan öğrenciler; Üniversite tarafından belirlenen tarihlerde dil muafiyet belgesi sunarak ya da izin bitiminde ELAE’den başarılı olarak, takip eden dönem itibarıyla programlarına başlamaya hak kazanırlar. Bu şekilde TGY’den muafiyet sağlayamayan öğrenciler, TGY’de öğrenim görürler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/9/2013

28757

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/11/2014

29164

2-

3/5/2015

29344

3-

25/8/2015

29456

4-

13/7/2016

29769

5-

23/6/2017

30105

6-

21/3/2018

30367