10 Mayıs 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30770

YÖNETMELİK

Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/2016 tarihli ve 29901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Enstitü: Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Enstitüsünü, Fen Bilimleri Enstitüsünü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabul şartları ilgili enstitü yönetim kurulları tarafından belirlenir ve Akademik Kurul tarafından onaylanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sonbahar, ilkbahar ve isteğe bağlı yaz dönemi kayıtları süresinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler, ders ekleme-bırakma süresi içinde kayıt yapabilir. Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra kayıt yaptırılmaz. Ancak, sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, ders ekleme-bırakma süresi bitiminden itibaren iki hafta içinde başvurması koşulu ile enstitü yönetim kurulu kararı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri de yerine getirmeleri zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde derslerin başladığı haftayı takip eden ikinci hafta içinde ve isteğe bağlı yaz dönemi için derslerin başladığı ilk hafta içinde, akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğrenciler, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilir. Ders ekleme-bırakma olarak adlandırılan bu süreçte öğrencilerin, danışmanlarının onayını alarak istedikleri ders değişikliklerini bizzat yapmaları gerekir. Ders ekleme-bırakma süresinden sonra yapılmak istenen değişiklikler, yalnızca enstitü yönetim kurulunca, öğrencinin mazeretinin uygun görülmesi üzerine yapılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “iş günü” ibaresi “gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) P notu (devam eden); tez, proje ve not ortalamasına dâhil edilmeyen derslerdeki çalışmalarını sürdüren öğrencilere verilir.

c) S notu (yeterli); tez, proje ve not ortalamasına dâhil edilmeyen derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

ç) U notu (yetersiz); tez, proje ve not ortalamasına dâhil edilmeyen derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Muafiyet için öğrencilerin, lisansüstü programına başladıkları ilk dönemin mazeretli kayıt için son gün tarihine kadar, transkriptleri ve bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurmaları gerekir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak lisansüstü programlar, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde oluşturulacak protokol ile açılabilir. Öğrenim süreci, ilgili yönetmelik hükümlerine göre bu protokolde tanımlanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ayları arasında en az bir kez ve Temmuz-Aralık ayları arasında en az bir kez olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için başarılı olarak değerlendirilmiş en az üç tez izleme komitesi raporunun sunulmuş olması gerekir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/11/2016

29901

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/4/2018

30404

2-

21/9/2018

30542