10 Mayıs 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30770

YÖNETMELİK

Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2015 tarihli ve 29450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) SÜ lisans diploma programlarının ilk yılına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav ile öğrenci kabul edilir. Yurt dışından öğrenci kabulü koşulları ise Akademik Kurul tarafından belirlenir; bu kapsamda başvuran ve SÜ tarafından ilan edilen koşulları taşıyan adayların başvuruları, fakülte yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve SÜ tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde ilgili fakülte yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.”

“b) İngilizce dil yeterliliğini sağlıyor olmak. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerden Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler ile eğitim dili tamamıyla İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından başvuran öğrenciler İngilizce dil yeterliliğini sağlamış olur. Yatay geçişi kabul edilen ancak İngilizce dil yeterliliğini sağlayamayan adayların, SÜ tarafından düzenlenen İngilizce dil ölçme sınavından başarılı olmaları gerekir. Sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, programa devam edebilmek için temel geliştirme yılını başarı ile tamamlamaları gerekir. SÜ tarafından yapılan İngilizce dil ölçme sınavında daha önce başarılı olan ve sınavı takip eden iki yıl içinde yatay geçiş ile kabul edilen öğrenciler, SÜ tarafından düzenlenen İngilizce dil ölçme sınavından muaf tutulurlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sonbahar, ilkbahar ve isteğe bağlı yaz dönemi kayıtları süresinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler, ders ekleme-bırakma süresi içinde kayıt yapabilir. Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra kayıt yapamazlar. Ancak, sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde geçerli bir mazereti olan öğrencilere, ders ekleme-bırakma süresi bitiminden itibaren iki hafta içinde başvurmaları halinde, fakülte yönetim kurulu kararı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri de yerine getirmeleri zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yaz dönemlerinde ders ekleme-bırakma, derslerin başladığı ilk hafta içinde akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “en fazla üç ders olmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “iş günü” ibaresi “gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) “P” notu (devam eden); not ortalamasına dâhil edilmeyen derslerdeki çalışmalarını sürdüren öğrencilere verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci fıkrasında yer alan “belirlenenler” ibaresi “belirlenen dersler” olarak, üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “18 inci” ibaresi ise “19 uncu” olarak değiştirilmiştir.

“Sܒye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olup burada almış oldukları derslerden muaf olmak isteyenlerin, lisans seviyesine başladıkları ilk dönemin mazeretli kayıt için son gün tarihine kadar transkriptleri ve bir dilekçe ile ilgili fakülteye başvurmaları gerekir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/8/2015

29450

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/1/2016

29607

2-

13/7/2016

29769

3-

4/10/2016

29847

4-

25/3/2018

30371