6 Mayıs 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30766

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 3798 ANAHTARLAR-RAKORLAR VE BENZERLERİ

İÇİN-METRİK STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS – 2019/13)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 3798 (Ocak 2018) “Anahtarlar – Rakorlar ve benzerleri için – Metrik” standardın revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard, rakor ve benzerleri için kullanılan anahtarların tanımına, sınıflandırma ve özeliklerine, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şeklini kapsar.

(2) Bu standard, rakor ve benzerlerinin, sıkılmasında ya da sökülmesinde kullanılan, metrik anahtarları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 3798 “Anahtarlar – Rakorlar ve benzerleri için – Metrik”  standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 15/1/2018 tarihli toplantısında revize edilen, TS 3798 (Ocak 2018) “Anahtarlar – Rakorlar ve benzerleri için – Metrik” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu 

MADDE 5 – (1) TS 3798 (Ocak 2018) “Anahtarlar-Rakorlar ve benzerleri için-Metrik” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 3798 (Ocak 2018) “Anahtarlar – Rakorlar ve benzerleri için – Metrik”  standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü,  Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 3798 (Ocak 2018) “Anahtarlar-Rakorlar ve benzerleri için-Metrik” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 3798 (Ocak 2018) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard

MADDE 8 – (1) 27/7/1984 tarihli ve 18471 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ No: Fiyat, Kalite ve Standardlar Dairesi Başkanlığı FKS-84/1-1 ile mecburi uygulamaya konulan TS 3798 “Anahtarlar – Rakorlar ve benzerleri için – Metrik” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.