6 Mayıs 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30766

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 1031 CIVATA VE RONDELA TAKIMLARI – NORMAL VİDA DİŞLİ VE

DÜŞMEYEN KONİK YAYLI RONDELALI TAKIMLAR STANDARDI

İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS – 2019/2)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1031 (Nisan 2017) “Cıvata ve Rondela Takımları-Normal Vida Dişli ve Düşmeyen Konik Yaylı Rondelalı Takımlar”  standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard; mukavemet sınıfı 8.8 ila 10,9 (10,9 dâhil) olan, M2,5 ila M12 normal vida dişli ve düz oturma yüzüne sahip cıvata/vida ve düşmeyen (sabit) konik, yaylı rondela ihtiva eden vida ve rondela montaj takımlarının tarifini, sınıflandırma ve özelliklerini, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dair hususları kapsar.

(2) Yaylı rondelaların (TS 79-5’in kapsamında verilen), montaj işleminin bir sonucu olarak cıvatalı bağlantılarda gevşeme etkisini gidermesi amaçlanmıştır. Bunlar değişen radyal yük altında bağlantının gevşemesini etkin olarak önleyemezler ve bu nedenle genelde eksenel baskıya maruz kalan kısa vidalarla kullanım amacıyla tasarımlanmaktadırlar.

(3) Yıldız tornavida yarıklı vidalar, kritik enine kesiti gövdenin vida dişli kısmında olmayan ancak başında olan vidalar, vida ve rondela takımları için uygun değildir. Bu vidaların kullanımındaki sınırlamalar için ilgili mamul standartlarına bakılmalıdır.

(4) Not 1 - Standart hale getirilen cıvata/vida ve rondela kombinasyonları ve ilgili semboller TS EN ISO 10644’te verilmiştir.

(5) Not 2 - Bu standard metninde “Normal vida dişli ve düşmeyen konik yaylı rondelalı montaj takımları” ifadesi yerine “düşmeyen rondelalı cıvata” terimi kullanılmıştır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 1031 “Cıvatalar-Düşmeyen Rondelalı, Metrik Vidalı” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 10/4/2017 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilen revize TS 1031 (Nisan 2017) “Cıvata ve Rondela Takımları-Normal Vida Dişli ve Düşmeyen Konik Yaylı Rondelalı Takımlar” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 1031 (Nisan 2017) “Cıvata ve Rondela Takımları-Normal Vida Dişli ve Düşmeyen Konik Yaylı Rondelalı Takımlar” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 1031 (Nisan 2017) “Cıvata ve Rondela Takımları-Normal Vida Dişli ve Düşmeyen Konik Yaylı Rondelalı Takımlar” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 1031 (Nisan 2017) “Cıvata ve Rondela Takımları-Normal Vida Dişli ve Düşmeyen Konik Yaylı Rondelalı Takımlar” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 1031 (Nisan 2017) “Cıvata ve Rondela Takımları-Normal Vida Dişli ve Düşmeyen Konik Yaylı Rondelalı Takımlar” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard

MADDE 8 – (1) 27/6/1973 tarihli ve 14577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 1031 “Cıvatalar-Düşmeyen Rondelalı, Metrik Vidalı”  standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.