6 Mayıs 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30766

YÖNETMELİK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FUAT SEZGİN ORTADOĞU VE

AVRASYA ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Ortadoğu ve Avrasya ile ilgili Sosyal ve Beşeri Bilimleri kapsayan, özellikle filoloji ve kültür boyutunda bilimsel inceleme ve araştırmalarda bulunmak; eğitim, kurs, proje gibi destekleyici işler yapmak; ilgili bölgeler ile ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak, gerekirse disiplinlerarası çalışma metodu merkeze alınarak diğer bilim dallarıyla birlikte uygulama ve araştırmalar yapmak, benzer amaçla çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Ortadoğu ve Avrasya’nın dil ve edebiyat unsurları başta olmak üzere sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal yönlerden incelemek ve araştırmalar yapmak.

b) Ortadoğu ve Avrasya ülkeleri ile Türkiye arasındaki karşılıklı ilişkiler çerçevesinde araştırmalar yapmak ve Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayınlamak.

c) Ortadoğu ve Avrasya ülkeleri ile Türkiye arasındaki karşılıklı ilişkiler çerçevesinde ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, panel, seminer gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, kurslar açmak.

ç) Merkezin araştırma ve uygulama alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı çerçevesinde işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak.

d) Farklı sektör çalışanlarının kurum içi eğitimlerinde, Ortadoğu ve Avrasya’nın önemini vurgulayarak uygulamada işlerlik kazanmasını hedefleyen eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, mesleki kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde yaz okulları ve çalışmalar düzenlemek.

e) Ortadoğu ve Avrasya alanında ulusal ve uluslararası düzeyde alınan kararları, ilgili protokol ve anlaşmaların kabulü ve benzer uygulamaları izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri ilgili araştırmacıların ve kamunun bilgisine sunmak.

f) Ortadoğu ve Avrasya alanında araştırma yapmaya elverişli nitelikte bilgi, belge, fotoğraf, harita ve benzeri dokümanlardan arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurarak Merkeze ait, yılda en az bir adet süreli yayın ve/veya bilimsel etkinlik hazırlayıp yayınlamak.

g) Sosyal Bilimler Enstitülerinde yüksek lisans/doktora çalışmaları yapan öğrenci ve akademisyenlere, Ortadoğu sorunları ile ilgili çalışma yapma ve tez hazırlama süreçlerinde destek olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman bir müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de sona erer.

(3) Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki diğer üyeler, Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir ya da gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

ç) Araştırma ve uygulama projeleri ile kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve imzalanmak üzere Rektörlük makamına sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en çok beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak. 

b) Merkez ile iş ve ekonomi dünyası ve kamu kurumları arasında sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal alanlarda ilişki kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaş Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.