6 Mayıs 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30766

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim öğretim ile sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin kabul ve kaydına, eğitim öğretim programlarına, sınav ve değerlendirmelerine, diploma ve unvanlarına, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Ders kredilendirilmesinde ortak parametre olarak kullanılan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Baş Koordinatör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim öğretim programlarının planlanmasından, yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumlu dekan yardımcısını,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenen ve Dekanlıkça görevlendirilen öğretim üyesini,

ç) Dekan: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

d) Ders Kurulu: I, II ve III. dönemlerin her birinde entegre sisteme göre bir arada öğretilmesi kararlaştırılmış, farklı derslerin programda yer aldığı zaman dilimini,

e) Dönem: Fakültenin her bir eğitim öğretim yılını,

f) Dönem Koordinatörü: Fakültenin her bir dönemde eğitim öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

g) Entegre Sistem: Dönem I, II ve III’de farklı derslerin benzer konularının bir arada işlendiği eğitim öğretim modelini,

ğ) Fakülte: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Fakülte Kurulu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ı) İntörn Doktorluk Dönemi: Tıp doktorluğu programının altıncı dönemini,

i) İntörn Doktorluk Stajı: VI. Dönemde Tıp Fakültesinin farklı ana bilim dallarında yürütülen uygulamalı eğitimi,

j) Koordinatörler Kurulu: Tıp Fakültesi eğitim öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini, planlanmasını ve koordinasyonunu sağlayan kurulu,

k) Mesleki Beceri Eğitim (MBE) Komisyonu: Mezuniyet öncesi mesleki beceri eğitim programlarını düzenleyen kurulu,

l) Ortak Zorunlu Dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini,

m) Öğrenci: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisini,

n) Ölçme Değerlendirme ve Eğiticilerin Eğitimi Komisyonu: Mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve sürekli tıp eğitimi programlarının ölçme ve değerlendirmelerini düzenleyen kurulu,

o) Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Komisyonu: PDÖ konusunda Mezuniyet öncesi tıp eğitimi programlarını düzenleyen kurulu,

ö) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

p) Seçmeli Dersler: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim öğretim programında yer alan, öğrenciler tarafından ilgi alanı dikkate alınarak seçilen ve başarı notuna katkıda bulunan dersleri,

r) Seçmeli Stajlar: IV. ve V. dönemlerde öğrencilerin Dekanlık tarafından belirlenen ana bilim dalları arasından seçerek aldığı stajları,

s) Senato: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,

ş) Staj: Dönem IV ve V’te klinik bilimlere bağlı ana bilim dallarında pratik/uygulamalı ve teorik yapılan eğitim öğretimi,

t) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

u) Yarıyıl: Bir akademik takvimdeki güz ve bahar yarıyıllarını,

ü) Yaz Stajı: Dönem III’ten dönem IV’e geçerken öğrencilerin birinci veya ikinci basamak tedavi kurumlarında yapmak zorunda oldukları 15 günlük stajı,

v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

y) Yönetim Kurulu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Kayıt Yenileme, Kayıt Silme,

Yatay Geçişler ve Danışmanlık

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Fakülteye öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için;

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavla Fakülteye yerleştirilmiş olmak,

b) Yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilmiş olmak,

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yerleştirilmesine karar verilen yabancı uyruklu öğrenci olmak,

ç) Önceden Fakülte öğrencisi iken kaydı silindikten sonra ilgili mevzuat hükümlerine göre Fakültede eğitimine yeniden devam etmesine karar verilmiş olmak,

şartlarından birinin gerçekleşmesi gerekir.

Fakülteye kayıt

MADDE 6 – (1) Kayıt işlemleri Rektörlükçe belirlenen günlerde bizzat başvurularak yapılır. Ancak, mazeretini belgelendirmek ve belgelerin geçerliliği Dekanlık tarafından kabul edilmek koşuluyla öğrencinin kanuni temsilcileri tarafından da kayıt yaptırılabilir. Zamanında başvurmayan veya kayıt için gerekli belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 7 – (1) Öğrencinin; öğrencilik haklarının devam etmesi, eğitim öğretiminin sürdürülmesi ve sınavlara girebilmesi için her yarıyıl başında ilan edilen tarihler arasında öğrenci bilgi formunu doldurması ve katkı payını yatırdığını belgelemesi zorunludur.

(2) İntörn doktorluk dönemine geç başlayan ve bir sonraki eğitim öğretim yılında o dönemin katkı payı belirlenmeden önce mezun olacak öğrenciler bir önceki yılın dönemlik katkı payı ücretinin yarısı kadar miktarı yatırmak zorundadır.

(3) Eğitim öğretim yılında birinci ve ikinci yarıyıl katkı payını ilan edilen sürede yatırmayan öğrenciye ek süre tanınmaz. Yarıyıl katkı payını yatırmayan öğrenci ilgili dönemdeki ders, laboratuvar ve stajlara devam edemez ve sınavlara giremez.

Kayıt silme

MADDE 8 – (1) Kaydını zamanında yenilemeyen ve harcını yatırmayan öğrenciler için 7/10/2018 tarihli ve 30558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yatay geçişler

MADDE 9 – (1) Fakülteye, süre ve ders içerikleri itibariyle eşdeğer eğitim programı uygulayan diğer tıp fakültelerinden; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre Yönetim Kurulu kararı ile yatay geçiş yapılır.

Ders uyum ve muafiyetleri

MADDE 10 – (1) Bir başka tıp fakültesinden yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilen öğrencilerin mesleki dersleri, öğretim programlarının uygunluğu ve eşdeğerliliği konusunda ilgili kurulların görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Tüm derslerden muafiyeti kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, daha önce öğrenim gördüğü tıp fakültesinde geçen süre ile birlikte değerlendirilir.

(2) Daha önce tıp fakültesinde öğrenim görmüş ve ÖSYM tarafından Fakülteye yerleştirilmiş öğrenciler okumuş ve başarmış oldukları mesleki derslerden, ders içeriklerinin uygunluğu ve eşdeğerliliği konusunda Koordinatörler Kurulunun görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile muaf sayılır.

(3) Yükseköğrenim kurumlarında önceden eğitim görerek tıp dışı zorunlu dersleri almış ve başarmış öğrenciler, bu derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf sayılır.

(4) Öğrenciler ders uyum ve muafiyeti isteklerini, Fakülteye kayıt tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Dekanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Danışman öğretim üyesi

MADDE 11 – (1) Öğretim döneminin başında eğitim öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarda rehberlik yapmak üzere her öğrenci için ilgili Dönem koordinatörlüğünün önerisi ve Koordinatörler kurulunun onayı ile bir öğretim üyesi dekan tarafından danışman olarak görevlendirilir.

(2) Danışman; öğrenciyi izler, eğitim öğretim ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Fakülte ve Üniversite imkânları hakkında öğrencinin bilgi edinmesini sağlar, başarı durumunu izleyerek başarısızlık hâlinde, nedenlerini ortadan kaldırmak için yol gösterir. Gerekli hâllerde, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti alması için öğrenciyi yönlendirir.

(3) Danışmanın altı ay veya daha uzun süreli olarak danışmanlık hizmeti sunamayacağı durumlarda Dönem koordinatörlüğünün önerisi ve Koordinatörler kurulunun onayı ile yeni bir öğretim üyesi Danışman olarak belirlenir ve Dekan tarafından görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Öğretim Süresi, Esasları ve Dönemlerinin Düzenlenmesi

Öğrenim dili

MADDE 12 – (1) Fakültede öğrenim dili Türkçedir.

Eğitim öğretime başlama tarihi

MADDE 13 – (1) Fakültede akademik takvim Fakülte Kurulunca belirlenerek Senatonun onayına sunulur. Bir akademik eğitim öğretim yılı, dönem olarak ifade edilir ve en az 32 haftayı kapsar. Yıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Her dönem Güz ve Bahar yarıyıllarının toplamından oluşur. Birinci yarıyılın (Güz dönemi) bitiminde en az iki haftalık bir ara tatil verilir. Sürekli eğitim öğretim yapılan Dönem VI’da ara tatil yapılmaz. Zorunlu durumların ortaya çıkması hâlinde Fakülte Kurulu, eğitim öğretim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenleme yapabilir. Bu değişiklik ve düzenlemeler Senatonun onayına sunulur. Onayı takiben en az yedi gün önceden ilgililere duyurulur.

Eğitim öğretim süresi ve şekli

MADDE 14 – (1) Tıp doktorluğu eğitim öğretim süresi altı yıldır.

(2) Tıp Doktorluğu eğitim öğretimi birbirini izleyen üç devreden oluşur.

a) Temel Tıp Bilimleri devresi: I ve II. Dönemleri kapsar.

b) Klinik Bilimleri devresi: III, IV ve V. Dönemleri kapsar.

c) İntörn doktorluk devresi: VI. Dönemi kapsar.

(3) Fakültede Dönem geçme esaslarına göre hazırlanmış eğitim öğretim programları uygulanır. Tıp doktorluğu düzeyinde akademik eğitimin her bir döneminin başarılmış olması bir sonraki döneme başlamanın ön şartıdır. Bu nedenle ön koşullu olmadığı saptanan ortak ve zorunlu dersler dışında, bir dönemin bütün dersleri, uygulamaları ve stajları başarılmadan bir üst döneme geçilemez.

(4) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, yabancı dil ve seçmeli dersler Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde yürütülür. Ortak zorunlu derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili dersleri birinci dönemde, Tıbbi İngilizce dersi ikinci dönemde ve zorunlu olarak uygulanır. Öğrencilerin anılan derslerden üçüncü dönem sonuna kadar başarılı olmaları gerekir. Aksi hâlde dördüncü döneme kayıt yaptıramazlar.

(5) Bu programın yanı sıra, öğrencilerin mesleki uygulamalar için temel olan klinik beceriler, iletişim becerileri, etik, araştırma ve benzeri eğitimler ile öğrencileri klinik öğretime hazırlayan Mesleki Beceri Eğitimi (MBE) uygulanır.

(6) Ayrıca, öğrencilerin belirli bir ders kurulu içerisinde bir konunun çok disiplinli yaklaşımla (algoritma) düzenlendiği, probleme dayalı öğrenim (PDÖ) yöntemlerinin kullanıldığı uygulama dilimleri de uygulanır.

(7) Öğrencilerin eğitim öğretim programını tamamlama süresinin değerlendirilmesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine ve 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

Eğitim öğretimin düzenlenmesi

MADDE 15 – (1) Eğitim öğretim programları Dekanlıkça görevlendirilen kurul ve komisyonlar tarafından hazırlanır. Gerektiğinde yeni kurul ve komisyonlar da oluşturulabilir. İlgili kurul ve komisyonların yapısı, görevleri ve işleyiş esasları Fakülte Kurulu ve Senatonun onayıyla belirlenir.

a) Koordinatörler Kurulu; her eğitim öğretim yılında Dekanlık ve Fakülte Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda eğitim öğretimin planlanması, koordinasyonu, denetlenmesi ve değerlendirilmesi görevlerini yapar. Uygulamalarla ilgili yeni kararlar alır ve Fakülte Kurulunun onayına sunar.

b) Ölçme ve Değerlendirme ve Eğiticilerin Eğitimi Komisyonu; mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve sürekli tıp eğitimi programlarının ölçme ve değerlendirmelerine danışmanlık verir, ölçme ve değerlendirme konusunda eğitim ve araştırma yapar, Tıp Fakültesi öğretim üyelerine eğitim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim programları düzenler.

c) Mesleki Beceri Eğitim (MBE) Komisyonu; beceri eğitimi için gerekli malzemelerin etkin ve uygun kullanımını sağlar; yeni malzeme alımı için ihtiyaçları belirler ve Başkoordinatöre bildirir. Akademik dönem sonunda, yapılan faaliyetleri ve sonuçlarını, belirlenen sorunları, önerileriyle birlikte Koordinatörler Kuruluna sunar.

ç) Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Komisyonu; mezuniyet öncesi tıp eğitimi amaç ve hedefleri kapsamında PDÖ modüllerinin içeriğini belirler ve programı oluşturur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam Zorunluluğu, Mazeretler ve İzinler, Sınav ve Değerlendirme

Esasları, Puan, Derece, Not ve Katsayılar

Devam zorunluluğu

MADDE 16 – (1) Derslere devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Teorik, seçmeli ve uygulamalı derslerle stajlara devam zorunludur ve yoklama yapılır. Uygulamalı dersler; staj, laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha ve klinik çalışmaları ve benzeri uygulamaları kapsar. Stajlar; teorik dersler ve klinik uygulamalar olarak ayrı ayrı değerlendirilir.

b) I, II ve III. dönemlerde bir ders veya ders kurulundaki teorik derslerin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders veya ders kurulu ve dönem sonu final sınavına alınmaz ve sınavdan F1 (0) almış kabul edilir.

c) I, II ve III. dönem için her dersin uygulamalı çalışmalarında devamsızlık, mazeretsiz olarak %20’yi geçmediği zaman öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla, o ders kurulunun pratik sınavına girebilir. Telafi çalışması yapmayanlar ve devamsızlığı %20’den fazla olanlar ilgili dersin pratik sınavına giremez.

ç) Stajlardaki (4. ve 5. sınıf) teorik derslerin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci başarısız sayılarak staj sınavına alınmaz ve staj tekrarı yapar. Stajlardaki (4. ve 5. sınıf) klinik uygulamalarda (pratiklerde) mazeretli veya mazeretsiz olarak devamsızlık süresi o staj döneminde %20’yi aşanlar ile devamsızlık süresi %20’nin altında olsa bile mesai saatleri dışında telafi yapmayan öğrenciler başarısız sayılarak staj tekrarı yaparlar. Staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Stajlarda teorik ve pratik derslerde devamsızlık ayrı ayrı hesaplanır, öğrenci herhangi birinden yukarıda tanımlanan sınırları aştığı takdirde staj tekrarı yapar.

d) I, II ve III. dönem PDÖ oturumlarının % 30’undan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci PDÖ değerlendirme sınavına giremez.

e) I, II ve III. dönemlerde mazereti nedeniyle bir ders kurulundaki teorik derslerin %50’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenciler, geçerli mazeretleri olsa dahi o ders kurulu sınavına ve o ders kurulundan mazeret sınavına giremez.

Mazeretler

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin mazeretlerine ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir:

a) Öğrencinin eğitim süresinde sağlık mazeretini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden, tatil dönemi gibi bunun mümkün olmadığı durumlarda herhangi bir yataklı tedavi kurumundan alınacak bir rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Bunların dışındaki sağlık raporları işleme konmaz. Sağlık mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre hekimlik mesleğini icra edemeyecek düzeyde engelli olduğu belirlenen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Mazeretler ile ilgili her türlü başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren en geç üç iş günü içerisinde yazılı olarak Dekanlığa yapılmalıdır. Daha sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.

ç) Yönetim Kurulu öğrencinin mazeretini takdire bağlı olarak kabul veya reddedebilir.

d) Yukarıda belirtilen devam, izin ve mazeret ile ilgili kurallar, ana bilim dalı ve bilim dalı dersleri, ders kurulları, zorunlu stajlar, intörn doktorluk, PDÖ, MBE uygulamaları ve tüm sınıflar için geçerlidir.

Akademik izinler ve kayıt dondurma

MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen esaslara göre, Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilere akademik izin verilebilir:

a) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi olanakların doğması hâlinde Yönetim Kurulu kararı ile toplam iki döneme kadar izin verilebilir. Öğrencilerin bu izinden yararlanabilmesi için; dönem başında, Dekanlığa bir dilekçe ve gerekçelerine ilişkin belgelerle başvurmaları zorunludur.

b) Millî Takım spor karşılaşmalarında, Millî Takımlarda ve Üniversiteler arası spor karşılaşmalarında Üniversite takımlarında yer alan öğrencilere Yönetim Kurulu kararı ile izin verilir. Öğrenciler bu süreler için mazeretli izinli sayılır. O dönemde giremedikleri ders veya derslerden mazeret sınavına alınırlar. IV, V ve VI. Dönem öğrencileri devam etmediği süreyi ana bilim dalının belirleyeceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde stajı tekrarlar.

c) Askerlik görevini yapanların askerlik süresinin bitimine kadar kayıt dondurmasına izin verilir.

Sınav ve değerlendirme esasları, puan, derece, not ve katsayılar

MADDE 19 – (1) Tıp Fakültesinde tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan not, derece ve katsayılar aşağıdaki gibidir:

a) Sınav notları şunlardır:

Puanlar         Dereceler             Notlar                 Katsayı

95-100          Pekiyi                  AA                     4.00

85-94            İyi-Pekiyi            BA                     3.50

75-84            İyi                        BB                      3.00

65-74            Orta-İyi               CB                      2.50

60-64            Orta                     CC                      2.00

0-59              Başarısız              F                         0.00

-                    Geçer                   G                        (Zorunlu ve Tıp Dışı Dersler İçin)

b) Geçmez notlar şunlardır:

1) F1: Mazeretsiz, devamsız. Dönem Sonu Sınavı ve bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencinin aldığı nottur. I, II ve III. Dönemlerde F1 notu alan öğrenci doğrudan sınıfta kalır ve IV, V ve VI. Dönemlerde stajı tekrar eder.

2) F2: Devamlı. Sınava girme hakkı olduğu hâlde sınava girmemiş öğrencinin aldığı nottur (Puan=0). I, II ve III. Dönemlerde Dönem Sonu Sınavı ve Bütünleme Sınavlarına girme hakkı vardır. IV. ve V. Dönemlerde stajı tekrar etmeden Bütünleme Sınavına girebilir.

3) F3: Sınav değerlendirme sonucu başarısız (0-59 arası) olan öğrenciye verilen nottur.

4) F4: Mazeretli, devamsız. I, II ve III. Dönemlerde bir ders kurulunda, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, ders kurulu veya dönem sonunda, o ders kurulundan mazeret sınavına alınır.

(2) Öğrencilerin araştırma faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmek amacı ile bilimsel etkinliklere sözlü bildiri, poster bildiri, ulusal makale ya da uluslararası makale ile katılan Dönem I, II ve III. Dönem öğrencilerinin final notlarına 5 (beş) puan eklenir. Bir bilimsel aktivite sadece bir kez kullanılabilir ve bir öğrenci aynı eğitim öğretim yılı içinde final notuna en fazla 10 (on) puan, staj notuna en fazla 20 (yirmi) puan katkı alabilir. Dönem IV ve V öğrencilerinin bir kereye mahsus olmak üzere kendi seçecekleri bir stajlarının notuna, staj notu yayınlanmadan başvuru yapmış olmak kaydı ile 10 puan eklenir. Öğrencilerin başvuru yaptıkları bilimsel aktivitenin niteliği ve puan katkısı için kabul edilip edilmeyeceğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dönemlere İlişkin Esaslar

I, II ve III. dönemlere ilişkin esaslar

MADDE 20 – (1) I. II. ve III. dönemlerde okutulan dersler ve sınavlar ile ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:

a) Ders Kurulu: I. II. ve III. dönemlerde okutulan dersler ders kurulları şeklinde verilir. Dönem koordinatörü ve yardımcıları programların hazırlanması, duyurulması, eğitimin değerlendirilmesi, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ve itirazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yürütür.

b) Ders Kurulu Sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılan sınava ders kurulu sınavı denir. Ders kurulu sınavında alınan nota ders kurulu notu denir. Ders kurulu sınavı ara sınav yerine geçer. Sınav sırasında o Ders Kurulunda dersi olan tüm ana bilim dalları, Dönem Koordinatörünün düzenlemesi içinde görev almak üzere istenen sayıda öğretim elemanı görevlendirir. Sınav sonuçları, en geç 10 gün içinde ilan edilir.

c) Dönem Sonu Sınavı: Her dönemin sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en erken 15 gün sonra olmak üzere Fakülte Kurulunun tespit edeceği tarihlerde, o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınava Dönem sonu sınavı denir. Bu sınav birden fazla oturumda yapılabilir. Oturumlar arasında en fazla bir hafta ara bulunur. Bu sınavlar, yazılı ve/veya sözlü şekilde teorik ve/veya pratik olarak yapılır.

ç) Dönem Sonu Bütünleme Sınavı: Dönem sonu sınavının bitiminden en erken on beş, en geç otuz gün sonra yapılan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına Dönem sonu sınavında başarılı olamayan ve sınav hakkını kazandığı hâlde bu sınava herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler katılır.

d) Mazeret Sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı, her dönemde sadece bir ders kurulu için, Fakülte Kurulunca saptanan ve akademik takvimde belirtilen günde yapılır. Dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

e) Ders Kurulları Sınav Notlarının Hesaplanması: Bir ders kurulunda görev alan ana bilim dalları, öğrenci başına düşen teorik ve pratik derslerin toplam süresi olan ders yükleri oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Bir ders kurulunda her dersin kendi barajı vardır. Baraj sınırı %50’dir. Öğrenci, ders kurulu sınavında kurulu oluşturan derslerin bir veya birkaçından %50’nin altında not alırsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı sınav toplam puanından düşülerek o ders kurulu sınav notu belirlenir.

f) Ders Kurulları Ortalama Notu: Bir dönemde ders kurulu sınav notları toplamının o dönemdeki ders kurulu sayısına bölünmesi ile elde edilen nottur.

g) Dönem Sonu ve Bütünleme Sınav Notu hesaplanması: Ana bilim dalları bir dönemde kendilerine düşen ders ağırlığı oranında dönem sonu ve bütünleme sınavında soru ve not ağırlığına sahiptir. Dönem sonu ve bütünleme sınavı notu belirlenirken baraj uygulanmaz. Bütünleme sınav sonuçları Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kesinleşir.

ğ) Dönem Sonu Başarı Notu: Ders kurulları ortalama notunun %60’ı ile dönem sonu sınavında alınan notun %40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında dönem sonu sınavından alınan not yerine bütünleme sınavından alınan not dikkate alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, dönem sonu sınavından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100 tam not üzerinden en az 50 almak koşulu ile Ders kurulları ortalama notu 80 veya daha fazla olan Dönem I, II ve III öğrencileri, dönem sonu sınavına girmeden başarılı sayılırlar. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden dönem sonu sınavına girmek istemeyenler, sınavdan en az onbeş gün önce yazılı dilekçe ile başvururlar.

h) Öğrenciler Dönem I, II ve III ders kurulları, final ve bütünleme sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç 7 gün içinde yazılı olarak dönem koordinatörlüğüne yaparlar. İtirazlar dönem koordinatörü, Koordinatör Yardımcısı ve ilgili ana bilim dalı başkanının oluşturduğu bir Kurul tarafından incelenir. Değerlendirme sonucu bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Not değişiklikleri Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Dönem koordinatörü tarafından ilan edilir.

ı) Dönem Tekrarı: Dönem sonu sınavına girmeyen öğrenci dönem sonu bütünleme sınavına da girmemesi hâlinde o yıl başarısız kabul edilir ve sınıfta kalmış sayılır. Bu durumdaki öğrencinin ders kurulları ortalama notu dikkate alınmaz.

IV. ve V. dönemlere ilişkin esaslar

MADDE 21 – (1) IV. ve V. dönemde; öğrencilerin tıbbın temel kavram ve ilkelerini klinik olguların çözümlemesinde kullanması, tanı ve tedavi yaklaşımlarını klinik ortamda gördüğü hasta ve hastalıklar açısından değerlendirip yorumlayarak uygun tanı ve tedavi yaklaşımlarını seçebilmesi, temel klinik becerilerini yeterli düzeyde uygulayabilmesi, tıbbi uygulamalarda bilimsel, mesleki ve etik değerler konusunda uygun tutum ve davranışı sergileyebilmesini hedefleyen teorik oturum ve uygulamaların yürütüldüğü staj programları yer alır. Dönemlere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Staj uygulaması yapılacak klinikler ve staj süreleri Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek eğitim yılı başında ilan edilir. Dönem IV ve V staj programları iki yarıyıl üzerinden tamamlanır.

b) Her staj, hem yazılı hem sözlü olan teorik ve pratik sınavla değerlendirilir.

c) Staj sonu ve bütünleme sınavlarında başarı notu hesaplanırken, öğrencinin staj süresince yapmış olduğu çalışmalar ve uygulamalar staj karnesi ile değerlendirilir ve pratik sınav notu olarak staj başarı notuna katkıda bulunur. Staj karnesi, başarı notuna 100 puan üzerinden en az 10, en fazla 30 puan olacak şekilde katkıda bulunur. Staj karnesinde zorunlu işlemleri tamamlamayan stajyerler, staj sınavına alınmazlar.

ç) Teorik sınavlar, etkinliği bilimsel olarak gösterilmiş ve Fakülte Kurulunun tanımladığı yöntemlerden birisi kullanılarak, hem yazılı hem de sözlü sınav şeklinde düzenlenir. Yazılı ve sözlü sınavın başarı notuna etkisi, staj başlangıcında ana bilim/bilim dallarınca belirlenir. Sözlü sınav en az iki öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilir.

d) Staj bütünleme sınavları: Dönem V öğrencileri için Haziran ayı, dönem IV öğrencileri için stajların tamamlanmasından en az on beş gün sonra bütünleme sınavları açılır. Devamsızlıktan kalmamış olmak kaydıyla bütün stajları aldıktan sonra stajları dönem sonundan önce bitiren dönem V öğrencilerinden bu tarihler dışında ara bütünleme ihtiyacı olanlar için ilk staj grubunun gireceği staj sonu sınavı, bütünleme sınavı olarak kabul edilebilir.

e) Öğrencinin staj tekrarı yapacağı ana bilim dalı için staja başlama tarihinin üç haftayı aştığı durumlarda, ilgili ana bilim dalı ve dönem koordinatörlüğünün onayıyla, diğer staj uygulama dönemine sarkmamak koşuluyla öğrenci, gruplardan ayrı olarak staj alabilir ve sınava girebilir. Başarılı olanlar, eğitim devam ediyorsa bir üst döneme devam ederler. Bütünleme sınav sonu notunun hesaplanmasında; staj sınav notunun %40’ı, bütünleme sınav notunun %60’ı değerlendirmeye alınır, toplamda 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

f) Öğrenciler staj sınavı sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç 7 gün içinde yazılı olarak dönem koordinatörlüğüne yaparlar. İtirazlar dönem koordinatörü, Koordinatör Yardımcısı ve ilgili ana bilim dalı başkanının oluşturduğu bir Kurul tarafından incelenir. Değerlendirme sonucu bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Not değişiklikleri Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Dönem koordinatörü tarafından ilan edilir.

g) Staj geçme notu: Başarı notu 60 puan ve üzeridir.

ğ) Dönem notu: Dönem IV ve V'de staj geçme notlarının ortalamasıdır.

VI. döneme ilişkin esaslar (intörn doktorluk)

MADDE 22 – (1) Tıp fakültesi eğitiminin ilk beş sınıfının bütün derslerini başarı ile geçmiş ve hekimlik pratiğine hazırlanmak üzere, altıncı sınıfa geçtiği belgelenmiş tıp fakültesi öğrencisi intörn doktor olarak adlandırılır. İntörn doktorluk dönemi, öğrencilik ile tıp doktorluğu arasındaki geçiş dönemi olup tıbbi bilgi ve beceriler, iletişim becerileri ve mesleksel değerleri kullanarak klinik sorunlara çözüm getirme becerisinin geliştirildiği bir süreçtir. İntörn doktorluk dönemi ile ilgili esaslar şunlardır:

a) İntörn doktorluk dönemi, aralıksız 12 ayı kapsayan bir dönemdir. Koordinatörler Kurulu önerisi ve Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen intörnlük stajı dilimlerine ayrılarak yapılır.

b) Her intörn doktora, intörlük stajı yapılan her ana bilim dalının intörn doktorluk eğitimi için belirlediği hedefler doğrultusunda hazırladığı ve Koordinatörler Kurulunca onaylanmış intörnlük stajlarında kazanılması beklenen bilgi, beceri, tutum ve davranışları içeren intörn karneleri verilir.

c) İntörn doktor her türlü sağlık hizmetleri, poliklinik, ameliyat, laboratuvar çalışması, olgu sunumu, konferans, seminer ve benzeri tüm klinik faaliyetlere katılmak ve denetim altında kalmak kaydı ile bu faaliyetlerden intörn karnesinde tanımlanmış olanları bizzat yapmak zorundadır.

ç) İntörn doktor, öğretim üyelerinin gözetimi ve sorumluluğunda olmak üzere; öğretim üyeleri, klinik asistanları, hemşire ve personel ile bir ekip çalışması içinde klinik/poliklinik uygulamalarına sadece öğretim üyelerinin direktifleri doğrultusunda katılır.

d) İntörnlük stajlarında eğitimin verilme şekli, intörn doktorların görev, yetki ve sorumlulukları hazırlanan bir yönerge ile belirlenir.

e) İntörn doktorluk döneminde öğrencilerin başarısı intörn karneleri dikkate alınarak 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Başarı notu 60 ve üzeridir. Bu not mezuniyet derecesinin değerlendirilmesine katılır. İntörn doktorluk kademesindeki stajların bir veya birkaçından başarısız olan öğrenci, bu stajları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır. Dönem VI’da dönem notu, staj sonu veya staj tekrarı sonunda alınan geçer notların ortalamasıdır.

f) İntörn doktorlar her intörnlük stajındaki süreleri eksiksiz olarak tamamlamak zorundadır. İntörn doktorlar, mazeretsiz staja devamsızlık yapamazlar. Sağlık veya geçerli bir mazerete bağlı devamsızlık tüm staj süresinin %10’undan fazla olamaz. Devamsızlığın %10’dan fazla olması durumunda intörn doktor o stajdan başarısız sayılır ve stajını tekrarlar.

g) Başarısızlık veya devamsızlık sonucu intörnlük stajı tekrarı, intörn doktorluk dönemi tamamlandıktan sonra yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci değişim programları

MADDE 23 – (1) Farabi, Erasmus ve benzeri yurt içi ve yurt dışı isteğe bağlı, geçici öğrenci değişimleri Yükseköğretim Kurulunun ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde, ilgili program koordinatörünün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır.

Mezuniyet derecesi

MADDE 24 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet dereceleri ağırlıklı not ortalaması alınarak hesaplanır. Mezunların başarı sıralamasını belirlemede; yıl kaybı olmayan, meslek derslerinden bütünlemeye kalmadan doğrudan sınıfı geçen öğrenciler esas alınır. Ortak zorunlu dersler başarı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Mezuniyet belgesi

MADDE 25 – (1) Tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanını alan öğrencilere, diploma hazırlanıp ilgili mevzuat hükümlerine göre tasdik edilinceye kadar bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet belgesi verilir.

Diplomalar

MADDE 26 – (1) Öğrencinin mezun olabilmesi için; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre genel ağırlıklı not ortalamasının en az 60 puan olması şartı aranır. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri önlisans kademesi olan I. ve II. dönemi başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrıldıkları ve ayrılmaya karar verdikleri takdirde Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde aldıkları diplomayı kayıt sırasında Üniversiteye geri vermek zorundadırlar. Aksi hâlde kayıtları yapılmaz.

b) Klinik Bilimleri Lisans Diploması: Tıp Fakültesinin I, II, III ve IV. dönemlerini başarıyla tamamlayanlara Tıp Alanında Lisans Diploması verilir. Bu diploma hekimlik yapma yetkisi vermez. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde kayıt sırasında alınan diplomayı Üniversiteye geri vermek zorundadırlar. Aksi hâlde kayıtları yapılmaz.

c) Tıp Doktoru Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen 6 dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayan öğrencilere Tıp Doktoru Diploması verilir.

Sınav günleri ve şekli

MADDE 27 – (1) Sınav günleri ve şekline ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınav tarihleri mücbir haller dışında ilan edildikten sonra değiştirilmez.

b) Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Sınavın teorik veya pratik kısımlarından herhangi bir kısmına girmeyen öğrenci F2 notu alır.

c) Sınavlarda kopya çeken veya kopya girişiminde bulunduğu saptanan öğrencinin sınavı geçersiz sayılır, ayrıca hakkında Dekanlık tarafından disiplin işlemi yapılır.

 Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin genel görünüşü ilgili mevzuat hükümlerine ve Tıp Fakültesi ile hekimlik mesleğinin özel şartlarına uygun olmalıdır. Bu konularda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Onur ve yüksek onur öğrenciliği

MADDE 29 – (1) Dönem ortalama notu 95-100 arasında olan öğrenciler, ceza almamış olma koşulu ile dönem sonunda Dekanlık önerisiyle Rektörlükçe Yüksek Onur Öğrencisi, Dönem ortalama notu 90-94 arasında olan öğrenciler ise Dönem Onur Öğrencisi olarak ilan edilirler. Yatay geçiş ile gelen öğrenciler, disiplin cezası almamaları ve yukarıdaki not ortalamalarını sağlamaları şartıyla dönem onur veya dönem yüksek onur öğrencisi olabilirler. Bu öğrencilerin listesi, ilgili eğitim birimi tarafından her dönem sonunda ilan edilir. Öğrencilerin başarı belgeleri, eğitim birimleri tarafından kendilerine verilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 30 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak veya ilgili fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri hâlde bunu Öğrenci İşleri ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi hâlinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Öğrencilerin disiplin işlemleri

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür ve uygulanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 33 – (1) 1/7/2012 tarihli ve 28340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.