4 Mayıs 2019 Tarihli ve 30764 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/16)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri