3 Mayıs 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30763

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YÖRÜK KÜLTÜRÜ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YÖKÜM): Süleyman Demirel Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Isparta ve çevresinde yaşayan halkın önemli bir kısmının Yörük olması nedeniyle Türk toplumunun önemli yapı taşlarından birisi olan Yörük kültürünü her bakımdan tüm yönleri ile disiplinler arası bir yaklaşımla araştırıp, Yörük kültürüne dair bütün unsurları ortaya koymak, bu verileri kayıt altına almak, korumak, geliştirmek, bölge halkının yaşam tarzını ve kültürünü akademik düzeyde araştırmak, incelemek ve bu konuda bilimsel eserler vererek bilgileri gelecek nesillere aktarmak.

b) Yörük kültürünü oluşturan temel etken ve etmenleri disiplinler arası bir bilimsel bakış açısı ile araştırmak, kaybolmaya yüz tutmuş bu kültürü bilimsel anlamda desteklemek.

c) Yörük yaşamı tarzından son yüzyılda yarı yerleşik veya yerleşik hayata geçmiş bu kültürü ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtmak, ulusal ve uluslararası boyutta doğrudan ve dolaylı olarak ilgili konulara yönelik araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje ve eğitim çalışmaları gerçekleştirmek ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirerek karşılamak.

ç) Yörük kültürünün yerleşik hayata geçişle birlikte uğradığı değişimleri ve günümüzde hala göçebe hayata devam eden konargöçerlerin sosyo-kültürel yapılarını yerinde incelemek,

d) Yörük kültürünün etkileşim içinde olduğu uzak-yakın kültürlerle ilişkilerini araştırmak ve var olan ilişkileri geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak.

e) Eğitim, araştırma, çalışma ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesinde yerli, yabancı, resmî ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak, Merkezde çalışacak ekibi oluşturarak geliştirmek.

f) Merkezin ilgi alanına giren her türlü eğitim, araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak, süreli yayınlar çıkarmak ve bu tür çalışmalara destek sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak, yurt içi ve yurt dışında istem ve gereksinimler doğrultusunda hizmet içi eğitim, seminer, kurs, yaz okulu ve çalışmalar yapmak ve gerektiğinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yörüklerin toplumsal, kültürel ve ekonomik sorunları ile ilgili disiplinler arası araştırmalar yapmak.

b) Yörüklerin toplumsal, kültürel ve ekonomik sorunları ile ilgili bilimsel çözüm yolları üretmek.

c) Yörük kültürü ile ilgili her türlü toplumsal, kültürel, tarihi ve sanatsal değeri, her yönüyle kayıt altına almak, korumak, geliştirmek ve yeni nesillere aktarıp yaşatmak amacı doğrultusunda derlemeler ve araştırmalar yapmak.

ç) Yörük kültürünü ülke genelinde ve uluslararası platformlarda tanıtmak, bu amaca yönelik periyodik olarak ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum, panel, seminer, kongre, çalıştay, kurs, sergi, şölen ve festival gibi benzeri bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki Yörük kültürü ile ilgili çalışma yapan benzeri kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, dernekler, vakıflar, enstitüler, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek ve yürütmek, akademisyen ve araştırmacılar ile Yörük kültürü ile ilgili çalışma yapan ve/veya yapmak isteyen araştırmacı ve akademisyenlerle iş birliği yaparak bu konudaki çalışmaların gerçekleştirilmesi ve yayına dönüştürülme sürecinde aktif rol oynamak.

e) Yörük toplulukları ve kültürü ile ilgili araştırma ve incelemede bulunacak yerli ve yabancı araştırmacılara, Merkezin imkânları çerçevesinde teknik, bilimsel ve sosyal alanda destek sağlamak.

f) Yörük toplulukları ve kültürü ile ilgili yurt içi ve yurt dışında kitap, tez, makale ve benzeri şekilde yapılan çalışmaları bir araya getirerek Üniversite bünyesinde bir arşiv-kütüphane oluşturmak.

g) Yörük kültürünü her yönüyle kayıt altına almak, korumak, geliştirmek ve yeni nesillere aktarıp yaşatma amacı doğrultusunda, Yörük topluluklarının sorunları başta olmak üzere, her türlü toplumsal sorunları inceleyen araştırmalar ile kültürel derleme ve araştırmaları da yayınlamak amacıyla periyodik akademik dergi yayınlamak.

ğ) Bölgedeki konargöçer Yörüklerin izlerini sürmek, göç yollarını tespit etmek.

h) Dünyada ve ülkemizde Yörük kültürü ile geçmişte ve günümüzde yaşayan benzer diğer kültürlerin araştırmasını yapmak, ortak yönlerini ve farklılıklarını belirlemek.

ı) Yörük toplulukları ve kültürü ile ilgili fotoğraf, film, video ve diaları arşivlemek; planlar, kesitler, gravür ve fotoğraflar eşliğinde tarihi dokümanlar da dikkate alınarak yayına hazırlamak, bilim dünyasının ve turizm sektörünün bilgisine sunmak.

i) Geleneksel Yörük kültür ürünlerinin ve el sanatlarının araştırılmasına zemin hazırlayıp, onları korumak ve yaşatmak için gerekli her türlü altyapı ve imkânları hazırlamak.

j) Yörük toplulukları ve kültürü ile ilgili olarak belgesel film, roman, tiyatro ve benzeri şekilde hazırlanacak her türlü bilimsel ve sanatsal çalışmaları desteklemek ve Yörük kültürü konusunda hazırlanacak projelerde bilimsel danışmanlık yapmak.

k) Üniversite bünyesindeki bölümlerde, lisans ve lisansüstü düzeyinde, Yörük toplulukları ve kültürü ile ilgili yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek, çalışma yapan lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilere bilimsel ve teknik alanda destek sağlamak, çalışmaları neticesinde meydana getirilen bilimsel eserleri yayımlamak.

l) Yerleşik hayata geçen Yörüklerin yaşamlarında meydana gelen değişimleri ve değişmeyen kültürel ögelerini tespit etmek.

m) Yurt içi ve yurt dışında yaşayan konargöçer Türk toplulukları hakkında yeraltı ve yerüstü yüzey araştırmaları yapmak, arkeolojik araştırmalar için ilgili birimler ile iş birliğinde bulunarak yasal izinler çerçevesinde kazılar gerçekleştirmek.

n) Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun olan diğer çalışmaları gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin Yörükler ile ilgili çalışmalarıyla temayüz etmiş öğretim elemanları ile eğitim, sosyoloji, halk edebiyatı, güzel sanatlar ve sosyal bilimler alanında görev yapan ve Merkezin faaliyet konularında Merkezin amacına uygun çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından 3 yıllık bir süre için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en az bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdürün görevlendirdiği müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.

d) Merkezin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, kırtasiye, tefrişat, sarf malzemeleri ve benzeri ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

f) Yönetim Kurulunun periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

g) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

ğ) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Rektörlüğe öneride bulunmak.

h) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmek.

ı) Ulusal ve uluslararası alanda benzer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

i) Merkezin sürekli olarak gelişmesini sağlayacak gerekli tedbirleri almak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Müdür dâhil beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün önereceği, Yörükler ile ilgili çalışmalarıyla temayüz etmiş öğretim elemanları ile eğitim, sosyoloji, halk edebiyatı, güzel sanatlar ve sosyal bilimler alanında görev yapan ve Merkezin faaliyet konularında Merkezin amacına uygun çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolmadan ayrılanların ya da altı aydan uzun süre Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, bu süreyi doldurmak üzere yeniden görevlendirme yapılır. Görevlendirilen üye önceki üyenin görev süresini tamamlar. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır, ayrıca Müdür tarafından gerek duyulan durumlarda çoğunluk sağlanarak toplanır. Kararlar oyçokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık etkinlik raporunu hazırlamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel ve kültürel çalışma gruplarını kurmak.

ç) Araştırma ve uygulama projelerini, eğitim programlarını planlamak ve değerlendirmek.

d) Çeşitli kişi ve kuruluşlarla yapılacak iş birliği esaslarını belirlemek.

e) Merkezde görevlendirilecek akademik personelin seçimini yapmak.

f) Yörüklere veya Yörük kültürüne üstün hizmet vermiş kimselere ödüller vererek bu alandaki çalışmaları ve çalışanları özendirmek.

g) Merkezin faaliyet alanlarına giren diğer konularda karar vermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç Danışma Kurulu ve/veya Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulundan oluşur.

(2) Bu kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:

a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına katkı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca seçilen kişilerden oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanları göz önüne alınarak en fazla 15 öğretim elemanından oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir. Görev süresi dolan üye/üyeler tekrar seçilebilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzmanlarını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının Danışma Kurulundaki temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün oluru ile kesinleşir. Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan en fazla 15 dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir defa, gerekli durumlarda daha fazla toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

(2) Danışma Kurulu üyeleri her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunarlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, sanatçı, idari ve teknik personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezde, ihtiyaç duyulan durumlarda öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin on birinci fıkrasına göre kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 15 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı Rektör tarafından karşılanır.

(2) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.