30 Nisan 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30760

YÖNETMELİK

Ufuk Üniversitesinden:

UFUK ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/12/2006 tarihli ve 26380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.