30 Nisan 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30760

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/7/2017 tarihli ve 30112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, danışman onayı sonrasında lisans derslerinden seçilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Öğrenci, programında öngörülen kredi tutarını, danışmanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile program ücretinin tamamını ödemek koşuluyla tezli veya tezsiz aynı veya diğer yüksek lisans programlardan daha önce almış olduğu yüksek lisans derslerden intibak yapılmak suretiyle saydırarak ders yükünü tamamlayabilir. Bu derslerin sayısı üniversitemiz dışından gelen öğrenciler için en fazla dört tane, üniversitemizden mezun öğrenciler için ise ilgili kurulca değerlendirilen sayıdadır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/7/2017

30112

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/1/2018

30305

2-

19/2/2018

30337