30 Nisan 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30760

YÖNETMELİK

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE

ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ALKÜ-SAM): Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ve bağlantılı bilim dallarında disiplinler arası yaklaşımla araştırmalar yapmak.

b) Özelde Türk Dış Politikası ve Akdeniz Jeopolitiği üzerine, genelde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinleri çerçevesinde araştırmalar yapmak.

c) Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki yeni gelişmeleri araştırmak.

ç) Araştırma sonuçlarını bilimsel yayınlar ve etkinlikler aracılığıyla paylaşmak ve tartışmak.

d) Benzer nitelikteki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler araştırmaları alanında bilimsel işbirliği yapmak, projeler geliştirmek ve yürütmek.

e) Uluslararası düzeyde seminer, çalıştay, panel, sempozyum ve konferanslar düzenleyerek Üniversitenin uluslararasılaşma misyonuna akademik katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bilim dalları ve uygulama alanlarında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ile koordineli bir şekilde çalışmalar yürütmek.

b) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası İlişkiler Ofisi ile koordineli bir şekilde çalışarak, Erasmus+, Mevlana, Freemover Programları ve yurt dışı ikili protokoller çerçevesinde çalışmalar yaparak, Üniversitenin uluslararasılaşma misyonuna katkı sağlamak.

c) Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, çalıştay, panel, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ç) Çalışma alanında rapor, analiz, bülten, dergi ve kitap yayımlamak.

d) Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ile ilgili alanlarda kurslar, eğitim ve sertifika programları düzenlemek.

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma merkezleri, düşünce kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim kurmak, ortak araştırma, yayın ve etkinlik projeleri hazırlamak ve uygulamak.

f) Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında ilgili kuruluşlarca önerilecek konularda araştırma ve incelemeler yapmak, danışmanlık hizmeti sunmak ve Merkezin uzmanlık alanına giren konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

 (2)  Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

 (3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az iki ayda bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Müdür ve Müdür Yardımcısı, Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer akademik konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.