29 Nisan 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30759

YÖNETMELİK

Trabzon Üniversitesinden:

TRABZON ÜNİVERSİTESİ SPORDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE

YETENEK SEÇİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Üniversitesi Sporda Performans Değerlendirme ve Yetenek Seçimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trabzon Üniversitesi Sporda Performans Değerlendirme ve Yetenek Seçimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim organları ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Trabzon Üniversitesi Sporda Performans Değerlendirme ve Yetenek Seçimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Trabzon Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Trabzon Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

 Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sporda performans değerlendirme ve yetenek seçimi ile ilgili alanlarda disiplinlerarası bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak, yetenek ve performans analizi ile ilgili sorunların çözümüne yönelik yöntem ve öneriler geliştirmek ve bunları uygulamak, çalışma sonuçlarını yurt içi ve yurt dışındaki ilgili yabancı kuruluşlara aktarmak, yetenek ve performans analizinin elit sporcuların başarısını artırmak, toplum sağlığı ve sporun geniş halk kitlelerine yayılmasını sağlamak için yetenek ve performansın analizinin katkılarını açıklamak ve sporda başarı ve sağlık için sporu geliştirmek amacıyla araştırma, proje, yayın ve eğitim çalışmaları yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Genel çerçevesi ile performans ve yetenek bireylerin analizini kullanarak sporda başarıyı ve verimliliği artırmak, spor yoluyla toplum sağlığını geliştirmeye yönelik bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamaları yapmak.

b) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, yaz okulları açmak, performans ve yetenek analizi konusunda düzenlenen benzeri etkinliklere katılmak.

ç) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara, sporculara ve spor kulüplerine danışmanlık yapmak, bu kişiler ve kuruluşlar tarafından talep edilen proje çalışmalarını Merkez bünyesinde yürütmek.

d) Performans ve yetenek analizi alanında eğitim faaliyetleri düzenlemek, gerektiğinde eğitim faaliyetlerine katılanlara ilgili mevzuat çerçevesinde katılım belgesi vermek.

e) Üniversitede performans ve yetenek analizi konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencileri desteklemek, bu konudaki çalışmalar için alt yapı oluşturmak.

f) Çalışma alanıyla ilgili yayın yapmak, diğer kurum ve kuruluşların yayın çalışmalarına ortak olarak katılmak, veri bankası oluşturmak, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.

g) Engelliler ve sağlık açısından kayıpları oluşmuş bireylerin rehabilitasyonuna destek vermek.

ğ) Referans amaçlı performans ve yetenek seçimi laboratuvarlarını kurmak.

h) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili fakülte ve yüksekokul öğretim üyeleri arasından, iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Üniversitenin ilgili fakülteleri ve yüksekokullarında görev yapan öğretim üyelerinden birisini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektöre sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder. Görev süresi iki yıldır. Müdür Yardımcısının görevi, Müdürün görevinin bitmesiyle birlikte sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

b) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Her faaliyet yılı sonunda, Merkez faaliyetlerini kapsayan yıllık faaliyet raporunu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya konulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna bilgi vermek.

d) Çalışma gruplarında yer alacak elemanlar ile araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje ekiplerini, proje yürütücülerini ve yardımcı araştırıcıları belirlemek.

e) Merkezde görev alacak akademik ve idari personel ile malzeme ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Müdür ve Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulunun daimi üyeleridir. Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Üniversite ve diğer devlet üniversitelerinden görevlendirilecek üç öğretim elemanı ile birlikte toplam beş öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya altı aydan fazla süreyle yurt içinde veya dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık bütçe tasarısını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Müdürce hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirmelerini sağlamak için Rektörün onayına sunmak.

ç) Araştırma ve uygulama projelerini, burs, kurs, eğitim önerilerini, kendi bünyesinde oluşturulan bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak.

e) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışma, proje ve benzeri hizmetlerin bedelini belirlemek.

f) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını belirlemek ve bu kadrolara yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Müdür ve Müdür Yardımcısı Danışma Kurulunun daimi üyeleridir. Danışma Kurulu; daimi üyelere ek olarak, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve bu konularda çalışmalar yapmış Üniversite ve Üniversite dışından öğretim elemanları ve kamu görevlilerinden oluşur.

(2) Müdür ve Müdür Yardımcısının yanı sıra Üniversitede biri rektör yardımcısı olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilen iki öğretim elemanı ile toplam onbir üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine en az iki ayda bir kez toplanır. Toplantıda alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılması ile ilgili olarak her türlü öneriyi yapmak ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Spor kulüpleri, konuyla ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde öneriler sunmak.

ç) Merkezin amaç ve çalışma konularıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personelin ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trabzon Üniversitesi Rektörü yürütür.