29 Nisan 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30759

YÖNETMELİK

Amasya Üniversitesinden:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2018 tarihli ve 30372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) AKTS değeri; lisans düzeyindeki eğitim-öğretim programlarında en az 240 AKTS, önlisans düzeyindeki meslek yüksekokullarında ise en az 120 AKTS’dir

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ders kaydını yaptıran öğrenciler kayıtlı oldukları derslere devam hakkını kazanırlar. Öğrenci bir yarıyılda hiç almadığı veya devam etmediği için F1 notu aldığı derslerden, en fazla 30 AKTS derse kayıt yaptırabilir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersler, mesleki yabancı dil, iş sağlığı ve güvenliği, işyeri eğitimi ve staj dersleri 30 AKTS sınırının dışındadır.

(2) Önceki yarıyıllardan ders tekrarlamak durumunda kalan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri alırlar. Öğrenci devam şartını yerine getirdiği ancak başarısız olduğu tekrar derslerine, kayıt yaptıracakları dönem/yıl içi belirlenmiş olan AKTS değerlerine bakılmaksızın kayıt yaptırabilir.

(3) Öğrencilerin ders kaydı yaptırdıkları dönemde almakla yükümlü oldukları derslerin toplam AKTS değerleri bir dönemde alınabilecek toplam AKTS değerinden eksik ise dönemdeki AKTS sınırını aşmamak şartı ile ağırlıklı not ortalaması 80 ve üzerinde olan öğrenciler bir üst sınıftan ders alabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınav kâğıtları ilgili öğretim elemanı tarafından en az iki yıl süreyle saklanır. Özel değerlendirmeli derslerde proje çıktılarının saklanması ile ilgili hususlar ilgili kurullarca belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı notu, ara sınav notunun %40'ı ile yarıyıl/yılsonu sınav notunun %60'ının toplamıdır. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının %20’si ile yılsonu sınavı puanının veya bütünleme sınavının %80’inin toplamıdır. Hesaplama sonucu ondalık noktadan sonraki ilk sayı 5’ten küçük ise bir alt tamsayıya, 5 ve 5’ten büyük ise bir üst tam sayıya yuvarlanır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl/yılsonu sınavı notunun en az 50, başarı notunun en az 60 olması zorunludur. Azami öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilerin devam şartını yerine getirmiş oldukları ek sınavlar ile tek ders sınavlarında 100 üzerinden 60 ve üzeri alan öğrenciler başarılı sayılırlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayan öğrencilere, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans veya lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi, akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Staj olan birimlerde ise mezuniyet tarihi staj dosyasının kabul edildiği tarihtir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her türlü tebligat, öğrencinin MERNİS’e kayıtlı adresine taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/3/2018

30372